TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Một số kết quả nổi bật qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa XI)

Ngày đăng bài: 14/04/2015
 Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XIV) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành phố Pleiku đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sát hợp, đạt được hiệu quả thiết thực.

Đảng bộ thành phố đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở. Qua đó, đã có tác động mạnh đến ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Bác Hồ vĩ đại.

Thông qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở đã chỉ rõ được những mặt còn hạn chế trong chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là trong việc “Làm theo” tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở thành phố và các xã, phường đã có những chuyển biến quan trọng trong việc “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; sửa đổi phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả hơn; khắc phục được thái độ tắc trách, vô cảm với công việc của một số cán bộ, công nhân, viên chức.

Việc đưa các chuyên đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị cho thấy chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã chú trọng lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, phấn đấu khắc phục sửa chữa khuyết điểm, mang lại kết quả cụ thể, thiết thực. Tinh thần trách nhiệm của người dân đối với phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thực hiện tích cực hơn.

Bộ phận "Một cửa hiện đại" thành phố Pleiku.

Đã xuất hiện một số mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự chuyển biến rõ nét về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố như: Mô hình giảm nghèo bền vững đã có tác động tích cực trong việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số được tốt hơn. Công tác cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực giảm bớt phiền hà cho công dân và tổ chức đến liên hệ công việc, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, bước đầu đã tạo được niềm tin của nhân dân và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 Các cấp ủy Đảng đã phát huy tốt vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn, làng, tổ dân phố, mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020 có chuyển biến tích cực; nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường cũng như hiến đất để xây dựng các công trình công cộng ở địa bàn dân cư...Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (ngày 19-5) thành phố phát động Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, một việc làm ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả cao đối với xã hội và được cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố hưởng ứng tích cực. 

Những kết quả đó tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác, lao động, học tập của cán bộ, đảng viên. Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 19 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm qua.

Cán bộ y tế phường Chi Lăng tiêm phòng Vắc xin cho mẹ và trẻ em.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ thành phố vẫn còn những hạn chế, đó là: Việc “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đồng đều trong cán bộ, đảng viên; một số ít cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thật sự gương mẫu, nêu gương cho cấp dưới, chưa tạo được sức lan tỏa trong việc làm theo gương Bác; một số tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chú trọng biểu dương, nhân rộng các gương điển hình để mọi người học tập và noi theo…

Trong thời gian đến, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn thành phố, cần triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Thông tri số 05-TT/TU ngày 16/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố.

2- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt hội viên, đoàn viên của các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị theo chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

3- Tập trung đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký làm theo gương Bác trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang theo chủ đề năm 2015 đã triển khai. Tăng cường chỉ đạo điểm “Làm theo” gương Bác đối với Đảng bộ cơ quan Chính quyền và Đảng bộ phường Thống Nhất thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

4- Chỉ đạo các cấp ủy Đảng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cho thế hệ trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

5- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến làm theo gương Bác gắn với việc sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) theo định kỳ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo quy định.
                                                            
Nguyễn Tài

                                                     TUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png