CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

UBMTTQ Việt Nam phường Yên Thế sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng bài: 07/07/2021
Ngày 07/7/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra. Phối hợp tổ chức tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, hoạt động của công tác Mặt trận tiếp tục được đổi mới chất lượng hiệu quả được nâng lên chủ yếu tập trung hướng về khu dân cư. Thực hiện tốt các nội dung Quy chế phối hợp giữa MTTQ – HĐND – UBND,  hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban công tác Mặt trận và các tổ hòa giải ở địa bàn khu dân cư đạt nhiều kết quả. Công tác tổ chức và hoạt động của Mặt trận đúng theo Điều lệ của MTTQ Việt Nam, 11/11 Ban công tác Mặt trận được kiện toàn củng cố, đầy đủ thành phần, số lượng, duy trì tốt các hoạt động; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt được nhiều kết quả, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các biện pháp chống dịch Covid-19 kết hợp thực hiện phát triển kinh tế; tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục ổn định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền; cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của phường 6 tháng đầu năm.
z2598321968178_88d82c6f62dba4107a58438baee7b2e1.jpg
Trong 6 tháng cuối năm 2021, Mặt trận phường phối hợp với chính quyền và các ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm bỏ dần những phong tục tập quán lạc hậu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết tự vươn lên trong cuộc sống, đời sống của bà con dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên.
                                                                             Tin, ảnh: Trần Thị Lâm