CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị

Ngày đăng bài: 01/09/2020
Sáng ngày 31/8/2020, Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 56-NQ/TW, Kết luận số 76 /KL-TW, Kết luận số 77-LK/TW  của Bộ Chính trị, Kết luận số 69-KL/TW và Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư.
z2053869739343_bc582f6e8141721fd69cafaf931a599e.jpg
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị khóa XII “Về Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Kết luận số 77-KL/TW của bộ chính trị Về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid 19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí Thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư, Chỉ thị 41 CT/TW của Ban Bí Thư về Tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng.     
  Các đồng chí tham gia học tập nghiêm túc tiếp thu, để sau học tập về địa bàn khu dân cư tuyên truyền, nhằm nhằm góp phần sớm đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.                                                  
                                                          Tin, ảnh: Trần Thị Lâm
                                                          UBND phường Yên Thế