CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng ủy phường Yên Đỗ quán triệt và triển khai Nghị quyết, Kết luận của Trung ương

Ngày đăng bài: 19/05/2017
Ngày 12/5/2017, Đảng ủy phường Yên Đỗ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian đến như sau:  Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.  Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định để đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng, lãng phí.


Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đánh giá, trong thời gian qua, du lịch Việt Nam đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó đáng chú ý là mức tăng trưởng khách ấn tượng: trong giai đoạn từ 2001 đến 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 4,3 lần và khách du lịch nội địa tăng 5,3 lần. Sự phát triển của ngành Du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Chính vì vậy, với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng định 5 quan điểm cần thống nhất và quán triệt tới tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó nhấn mạnh: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch.

Hội nghị đã triển khai thực hiện Kết luận 11-KL/TW gắn với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương coi đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Xác định rõ nhiệm vụ của cấp ủy Đảng từ phường đến các chi bộ tổ dân phố, thôn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ