CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng ủy phường Yên Đỗ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng

Ngày đăng bài: 14/02/2017
Ngày 10/02/2017, Đảng ủy phường Yên Đỗ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt lần này Đảng ủy phường tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Trung ương 4 (khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương , chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09-KL/TW ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.


Thông qua Hội nghị, các chi bộ, cán bộ, đảng viên thống nhất nội dung xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 
Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                              UBND phường Yên Đỗ