CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng ủy phường Yên Đỗ quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Ngày đăng bài: 04/01/2017
Ngày 28/12/2016, Đảng ủy phường Yên Đỗ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII với nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đây là nghị quyết rất quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được phổ biến về sự cần thiết và tầm quan trọng của Nghị quyết: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền; Tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra nghiêm trọng, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ; Hiện nay yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta hết sức khó khăn và nặng nề, đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhiều hơn nữa; Yêu cầu phải củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; Sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến ngày càng phức tạp.


Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa lại cho chúng ta một sự nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự soi mình. Nhận diện đúng là để suy ngẫm và hành động. Không phải để bi quan hay nhụt chí, mà là để sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu mới rất quyết liệt trong thời gian tới, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Nghị quyết cũng chỉ ra Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp: về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành để triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng; đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                   UBND phường Yên Đỗ