CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Kỳ họp thứ Tư HĐND phường Yên Đỗ khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 01/08/2017
Ngày 26/7/2017, Hội đồng nhân dân phường Yên Đỗ đã tổ chức kỳ họp lần thứ  Tư khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Dương Văn Quốc- Ủy viên Thường vụ thành ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; 27/27 vị đại biểu HĐND phường cùng các đại biểu lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử tại phường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể chính trị của phường.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã được nghe UBND phường báo cáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của UBND phường; Thường trực HĐND báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015; tình hình  thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016 và báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách phường năm 2017; thông báo của UBMT TQVN phường Yên Đỗ tại kỳ họp thứ Tư HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2017của HĐND phường và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phường.


Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm đã có nhiều cố gắng, cơ bản thực hiện đảm bảo chương trình xây dựng Nghị quyết và chương trình giám sát đã đề ra. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc. Chương trình làm việc của kỳ họp có bước cải tiến, tính dân chủ được mở rộng. Việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết đảm bảo tình hợp pháp và có tính khả thi cao. Tại kỳ họp HĐND phường tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND phường. Trong đó giành nhiều thời gian để các vị đại biểu HĐND phường thảo luận quyết định những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội , Quốc phòng- An ninh của địa phương.

Với chức năng, nhiệm vụ và tinh thần làm việc có trách nhiệm trước nhân dân, các vị đại biểu HĐND phường đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; quan tâm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, an toàn giao thông; quan tâm công tác chăm sóc sực khỏe, văn hóa, thể thao an sinh xã hội, dân số, kế hoạch hóa gia đình…; nâng cao ý thức và tinh thần cảnh giác trong nhân dân về âm mưu và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Kết thúc kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường đã nhất trí đề ra 05 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2018; Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021; Nghị quyết về ban hành Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021; Nghị quyết về tình hình triển khai kế hoạch 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách phường Yên Đỗ năm 2016.
 
Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ