CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

HĐND phường Yên Đỗ tổ chức Kỳ họp lần thứ Tám, Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 26/07/2019
Trong 02 ngày 25 và 26/7/2019, Hội đồng nhân dân phường Yên Đỗ đã tổ chức kỳ họp lần thứ  Tám khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự kỳ họp có 26/27 vị đại biểu HĐND phường, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử tại phường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể chính trị của phường.

67903343_937553379914059_2086981551802810368_n.jpg
          Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã được nghe Thường trực HĐND báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; UBND phường báo cáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của UBND phường; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 và báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2019; thông báo của UBMT TQVN phường Yên Đỗ về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND- UBND và các đại biểu HĐND phường; 1 số báo cáo của Ban Pháp chế, Ban kinh tế- xã hội phường và Tờ trình của Thường trực HĐND phường về dự kiến Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020; Tờ trình xin thông qua quyết toán ngân sách năm 2018.
Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm đã có nhiều cố gắng, cơ bản thực hiện đảm bảo chương trình xây dựng Nghị quyết và chương trình giám sát đã đề ra. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc. Chương trình làm việc của kỳ họp có bước cải tiến, tính dân chủ được mở rộng. Việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết đảm bảo tình hợp pháp và có tính khả thi cao. Tại kỳ họp HĐND phường tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND phường. Trong đó giành nhiều thời gian để các vị đại biểu HĐND phường thảo luận quyết định những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội , Quốc phòng- An ninh của địa phương
67706212_458603791650011_8623373759962677248_n.jpg
 
          Với chức năng, nhiệm vụ và tinh thần làm việc có trách nhiệm trước nhân dân, các vị đại biểu HĐND phường đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; quan tâm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, an toàn giao thông; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao an sinh xã hội, dân số, kế hoạch hóa gia đình…; nâng cao ý thức và tinh thần cảnh giác trong nhân dân về âm mưu và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
          Kết thúc kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường đã nhất trí đề ra 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2020; Nghị quyết về tình hình triển khai kế hoạch 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách phường Yên Đỗ năm 2018 (Trừ nội dung về kết dư ngân sách năm 2018); Nghị quyết về xin phân bổ một phần nguồn kết dư ngân sách phường năm 2018 .
                                                                                                                      Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                                                                     UBND phường Yên Đỗ