CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng ủy phường Yên Đỗ tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL- UBTVQH 11

Ngày đăng bài: 29/05/2017
Ngày 18/5/2017, Đảng ủy phường Yên Đỗ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy phường đã xác định thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 năm 2007 là nhiệm vụ công tác trọng tâm, xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bằng Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ của BCH Đảng bộ, Đảng ủy phường đã đề ra nhiệm vụ, chỉ đạo HĐND, UBND, UBMT TQVN phường thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện QCDC trong hệ thống chính trị. Đảng ủy tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền Pháp lệnh số 34 năm 2007 thông qua các Hội nghị của Đảng, HĐND, UBND, UBMT và các tổ chức thành viên để đưa Pháp lệnh đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của phường; chỉ đạo quán triệt, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.


Đảng ủy đã chỉ đạo tập trung thực hiện tốt những nội dung theo Pháp lệnh gồm: Thực hiện nội dung công khai để dân biết như Chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, của các cấp trên có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân; các loại phí, thuế, lệ phí; các công trình đầu tư xây dựng, hỗ trợ trực tiếp cho phường, cho nhân dân trong phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật... Thực hiện các nội dung nhân dân bàn, quyết định trực tiếp được quy định ở Điều 10 của Pháp lệnh. Các nội dung về đầu tư xây dựng đường hẻm giao thông nông thôn, đường hẻm dưới 3m, lắp đặt điện chiếu sáng, xây dựng hội trường tổ dân phố, thôn, xây dựng vỉa hè phố đều được địa phương tổ chức thực hiện tốt đảm bảo theo quy định của Pháp lệnh và các văn bản pháp luật khác; Thực hiện các nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định ; Thực hiện những nội dung nhân dân giám sát…

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 đã tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn phường. Trong quá trình triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, UBND phường xác định điều kiện để đảm bảo thành công là các ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị nhất là những cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với nhân dân phải nổ lực, tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tạo sự đồng thuận cao. Các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục thực hiện có hiệu quả; các quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang ở khu dân cư được thực hiện tốt, phát huy nếp sống văn hóa mới. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức tốt, tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác Quốc phòng – An ninh được tăng cường, công tác quân sự địa phương tiếp tục được củng cố; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng dân quân được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, công tác tuyển quân đi vào nề nếp, làm tốt công tác tuyên truyền thanh niên đến tuổi đi đăng ký khám nghĩa vụ quân sự, hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao quân.

Hội nghị cũng đã chỉ ra được những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh trong thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI tới mọi cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn nhằm tạo những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nghị quyết 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”, NQ 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố khóa X về “Đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, thực hiện tốt “Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, phát huy dân chủ của cán bộ, nhân dân trên tất cả các mặt đời sống xã hội; Tiếp tục nâng cao vai trò đại diện của các đại biểu HĐND, vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở tổ dân phố, thôn; Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ của mình.


Kết thúc Hội nghị Ban chỉ đạo đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34 (2007-2017) đồng thời đề xuất Ban Dân vận thành ủy xem xét, khen thưởng cho 01 cá nhân và 02 tập thể xuất sắc.

Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ