CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Yên Đỗ lãnh đạo tốt việc tổ chức Đại hội Chi bộ

Ngày đăng bài: 22/01/2020
Bên cạnh việc lãnh đạo hệ thống chính trị phường thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, Đảng bộ phường Yên Đỗ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của Đại hội Đảng bộ các cấp.

cb3.jpg
 
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Pleiku cũng như sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 17/17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Yên Đỗ đã thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp trên về quy trình tổ chức Đại hội ở cấp mình. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh được thực hiện tốt, đảm bảo; các văn kiện trình đại hội Đảng được cấp ủy cơ sở chuẩn bị công phu, có chất lượng. Đảng bộ phường đã lựa chọn chi bộ tổ dân phố 01 để tổ chức Đại hội chi bộ điểm và chi bộ tổ dân phố 01 đã tổ chức Đại hội thành công với đầy đủ các bước, đạt được nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện đảm bảo đúng quy định, 100% nhân sự được cấp ủy đương nhiệm, đại hội giới thiệu, đề cử và được Ban Thường vụ đảng ủy phê duyệt đều trúng cử với số phiếu cao, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu đã đề ra.
Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ phường Yên Đỗ đã chỉ đạo 17/17 chi bộ tổ chức thành công Đại hội. Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đều dành thời gian thích hợp để Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo của cấp ủy cấp trên và cấp mình; không khí thảo luận sôi nổi. Các  văn kiện  trình tại Đại hội như: Dự thảo báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ; Dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết được xây dựng kỹ lưỡng, có sự tham gia góp ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ. Trong đó, báo cáo nhiệm kỳ đã nêu bật những kết quả, khó khăn, vướng mắc của nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.
 
cb2.jpg
 
 Nhìn chung, Đại hội ở các chi bộ đã đánh giá đúng thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2017 - 2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2022, Bầu ra được Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo của chi bộ 2020 - 2022 là những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ để lãnh đạo chi bộ ngày càng phát triển.
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, với tinh thần, coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Trước đó Đảng bộ phường Yên Đỗ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn phường quán triệt triển khai các văn bản của cấp ủy các cấp về công tác nhân sự của Đại hội. Trên cơ sở đó, đảng bộ phường đã lãnh chỉ đạo cấp ủy chi bộ thực hiện quy trình về công tác nhân sự đảm bảo đúng Điều Lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89, Quy định số 90 của Bộ Chính trị khóa XII. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.
cb1.jpg
 
 
Đại hội 17/17 chi bộ đã bầu được 106 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yên Đỗ. Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội../. 
Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ