CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 13 tháng 02 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07
(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 17/02/2020)
Lịch công tác dự kiến tuần tới 8:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất