CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Phường Thắng Lợi tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật

Ngày đăng bài: 14/07/2014
Ngày 11/7/2014, Uỷ ban nhân dân phường Thắng Lợi đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho gần 100 cán bộ, đảng viên từ phường đến các tổ dân phố và làng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chấp hành các văn bản Pháp luật để thực thi nhiệm vụ chuyên môn của mình.


Các văn bản pháp luật được phổ biến lần này bao gồm: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2013; Luật đất đai năm 2013; Luật cư trú đã được Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2007 đã được sửa đổi bổ sung năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2014.
 
Trên cơ sở phổ biến văn bản pháp luật lần này, ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi tiếp tục triển khai, phổ biến xuống  11 tổ dân phố và làng thông qua hai hình thức chủ yếu là tổ chức Hội nghị và tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh để mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện có hiệu quả.
Thu Huyền