CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 18/10/2020
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là một trong những giaỉ pháp lớn thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Từ lâu nước ta đã có những thiết chế văn hoá cơ sở để xây dựng đời sống văn hoá mới như: Nhà văn hoá, Thư viện,  Nhà truyền thống, Bảo tàng, Công viên văn hoá, Nhà rông văn hoá, Nhà rông truyền thống… Những thiết chế đó đã trở thành nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về hưởng thụ, sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hoá của các dân tộc Viêt Nam. Thực tiễn đã khẳng định hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở không thể thiếu trong đời sống văn hoá của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của đất nước, khẳng định vai trò chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hoá – văn nghệ ở cơ sở và là bộ mặt văn hoá của địa phương. Đảng và nhà nước luôn luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở.
 van-hoa-(1).jpg
 
Ở thành phố Pleiku, trong những năm gần đây hoạt động văn hoá, văn nghệ của quần chúng nhân dân ở mọi lứa tuổi phát triển khá mạnh. Các hình thức vui chơi, giải trí, thưởng thức văn học nghệ thuật của nhân dân đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các điểm sinh hoạt văn hoá, văn nghệ trên địa bàn ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả đáng khích lệ; nhiều câu lạc bộ âm nhạc, thơ ca, các đội cồng chiêng, bắn nỏ, cơ sở sản xuất nhạc cụ truyền thống… đã được hình thành và phát triển. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 6 di tích lịch sử, trong đó có 02 di tích lịch sử cấp quốc gia, 02 di tích lịch sử cấp tỉnh… Tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số còn lưu giữ 84 bộ cồng chiêng cổ có giá trị ; có 30 đội cồng chiêng và múa xoang. 100% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn hiện đại.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển mạnh, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả tốt. Đời sống văn hóa tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên, tỉ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Năm 2010 có 40.388/46.079 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 87,65%; 189/248 thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, chiếm 76,2%; 127/143 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 88,8%. Năm 2019, có 51.178/52.588 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 97,3%; 166/175 thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, chiếm 94,8%; 141/147cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 96%.
 vh2.jpg
Các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, phát triển sâu rộng, đảm bảo về chất lượng chuyên môn, thu hút nhân dân tham gia ngày càng nhiều. Công tác xã hội hóa về thể dục, thể thao ngày càng được chú trọng, đã huy động mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia một cách tự nguyện, tích cực. Năm 2010, có 27% số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và 19% gia đình tập luyện thể dục thể thao; đến năm 2019, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên chiếm 38,5% số dân và 29% gia đình tập luyện thể dục thể thao.

Trong những năm gần đây, ngành văn hóa thông tin đã  đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thông tin phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, Đội thông tin lưu động của ngành văn hoá thông tin thành phố đã được củng số và đươc quan tâm đầu tư về nhân lực và cơ sở vật chất như phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nên đã có nhiều hoạt động nhằm cải thiện và nâng cao một bước hưởng thụ văn hoá cho đồng bào tại các làng đông bào dân tộc thiểu số như tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đên với mọi người dân, làm cầu nối của Đảng, chính quyền nhân dân, đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong những năm qua bằng nhiều nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân, thành phố đã xây dựng các nhà rông tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, đã đáp ứng một phần nhu cầu hoạt động văn hoá và tâm linh của người dân tộc thiểu số tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên trong thời gian qua, do nhiều nguyên nhân, việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá phục vụ đời sống tinh thần chưa được quan tâm đúng mức do vậy mức hưởng thụ văn hoá của các làng đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Pleiku so với các thành phố, các vùng miền khác trong cả nước còn là một khoảng cách lớn. Một số địa phương vẫn chưa phát huy được hiệu quả của thiết chế văn hoá, sử dụng các trang thiết bị chưa đúng mục đích, ý thức bảo quản tài sản chung chưa cao…

Ngoài việc đầu tư xây dựng các nhà văn hoá tại các thôn làng, tổ dân phố để làm nơi sinh hoạt, tổ chức các hình thức triển khai phù hợp, sáng tạo, mang ý nghĩa sâu sắc trên nhiều lĩnh vực như biểu diễn nghệ thuật, bảo tồn các gía trị văn hoá truyền thống, sản xuất ấn phẩm, tác phẩm văn hoá có chất lương cao phục vụ nhân dân. Cần quan tâm, tiếp tục đầu tư xây dựng nhà rông truyền thống tại một số làng đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Pleiku, vì đây là môi trường để hoạt động biểu diễn cồng chiêng, là thiết chế văn hoá ở cơ sở hết sức quan trọng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở thành phố Pleiku. Do vậy, việc xây dựng thiết chế văn hoá ở cơ sở nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trên địa bàn thành phố Pleiku cần có sự phối hợp giữa nhà nước với lực lượng quần chúng, các đoàn thể, tổ chức xã hội; huy động sức dân, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh, huy động được nguồn kinh phí ngoài nguồn ngân sách để xây dựng, củng cố các thiết chế văn hoá. Phổ biến rộng rãi về chính sách khuyến khích của Nhà nước về chủ trương xây dựng các thiết chế văn hoá; cơ chế quản lý nhà nước đối với thiết chế văn hoá, đảm bảo sự công bằng bình đẳng về sự đóng góp sức sáng tạo cho sự nghiệp văn hoá của thành phố; đồng thời các địa phương ở cơ sở cần phải phát huy được hiệu quả của thiết chế văn hoá hiện có, sử dụng trang thiết bị đúng mục đích, nâng cao ý thức bảo quản tài sản chung, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ văn hoá ở cơ sở, phải có những cán bộ văn hoá giỏi, năng động luôn luôn bám sát cuộc sống bằng tất cả tâm trí của mình vì sự nghiệp văn hoá và bảo tồn các giá trị văn hoá.  
                                                                                                             Thanh Trúc