CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố

Ngày đăng bài: 21/12/2015
Theo đánh giá tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Pleiku khoá XI (Mở rộng), năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế, xã hội của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, đã có 15/16 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt Nghị quyết năm 2015 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 20.470,8 tỷ đồng - tăng 10,36% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 6.979 tỷ đồng - bằng hơn 101% kế hoạch và tăng 8,6% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.519,8 tỷ đồng - tăng 8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 262,3 triệu USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt 569,3 tỷ đồng -  bằng 116,9% kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 4.443 tỷ đồng,  đã hoàn thành 27/32 công trình xây dựng cơ bản và 5 công trình đang thi công. Hoàn thành kiểm kê đất đai, lâp bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp xã, cấp huyện, cấp 6.196 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích gần 553ha. Công tác an sinh xã hội được tăng cường, đã giải quyết việc làm mới cho hơn 5.261 lao động - bằng 110,7% kế hoạch, đến nay tỷ lệ còn 0,28%, hộ cận nghèo còn 0,84%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...


Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Pleiku xác định năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm (2016-2020), Thành phố sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, phát triển 160 đảng viên trở lên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), gắn với công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Bên cạnh đó, Thành phố phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) là 10,21%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 300 triệu USD, thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt 603 tỷ đồng trở lên. Thu nhập bình quân đầu người là 45,2 triệu đồng trở lên và tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí giai đoạn 2016-2020) còn dưới 4,0%.  Khai thác tốt nguồn thu từ quỹ đất, gắn với tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc trên địa bàn thành phố để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 4.800 tỷ đồng.  Tập trung tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự án đấu giá quyền sử dụng đất - nhất là Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú. Tăng cường kiểm soát thị trường và xử lý các hoạt động gian lận thương mại. Chú trọng cải cách hành chính, gắn với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ...

Tin, ảnh: THANH NHẬT