CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Lịch công tác
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp

Thông báo treo cờ kỷ niềm 74 năm cách mang tháng 8 và quốc khánh 2/9

Ngày đăng bài: 15/08/2019
Thực hiện Thông báo số 63/TB-UBND, ngày 8/8/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng  tháng Tám và Quốc khánh 02/9. UBND phường thông báo  cụ thể như sau:

1. Về treo cờ Tổ quốc:
- Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám: Treo cờ Tổ Quốc từ sáng ngày 19/8/2019 đến hết  ngày 19/8/2019.
- Kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Treo cờ từ sáng ngày 02/9/2019 đến hết ngày 02/9/2019.
2. Về nghỉ lễ:
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ vào thứ Hai, ngày 2/9/2019.
 Nhận được Thông báo này đề nghị  các đơn vị có liên quan và Tổ trưởng 6 Tổ dân phố thông báo rộng rãi cho nhân dân biết và triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- TT Đảng ủy phường (b/c);                                                                            CHỦ TỊCH
- TT HĐND phường (b/c);                                                                      
- UBMTTQVN, các đoàn thể CT-XH phường;                                                                                       
- Công an, BCH QS, Ban BVDP phường;
-CBCC, người lao động phường;                                                                      (Đã Ký)
- Cấp ủy các chi bộ;
- Tổ trưởng 6 TDP;                                                                                               
- Lưu: VP                                                                                                    Nguyễn Tín