CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Lịch công tác
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp

Thông báo về việc tổ chức chợ hoa xuân tết canh tý 2020

Ngày đăng bài: 15/01/2020
ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG TÂY SƠN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 02 /TB-UBND                                                       Tây Sơn, ngày 09  tháng 01 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức chợ hoa xuân Canh Tý năm 2020
trên địa bàn phường Tây Sơn
                                      
                                                                                                                   
               Thực hiện Công văn số 33/UBND-QLĐT ngày 07/01/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc tổ chức chợ hoa Tết tại khu vực Tổ dân phố 4 phường Tây Sơn.
               UBND phường Tây Sơn thông báo như sau:
                Địa điểm chợ hoa:Khu vực đất dự kiến xây dựng Khu Hội chợ, Triển lãm tỉnh Gia Lai đường Âu Dương Lân, tổ dân phố 4 phường Tây Sơn - Pleiku - Gia Lai
                Diện tích khuôn viên chợ hoa 1,1 ha
                 Dự kiến: 180 lô
                 Diện tích mỗi lô 30m2 (6m * 5m)
                 2. Giá thuê lô:
                - Lô loại  1 giá : 2.000.000 đ/lô
                - Lô loại  2 giá : 1.800.000 đ/lô
                 - Lô loại  1 giá : 1.600.000 đ/lô
                3. Thời gian đăng ký:
                 UBND phường Tây Sơn tiếp nhận đơn đăng ký từ ngày 08/01/2019  tại trụ sở UBND phường Tây Sơn (101 đường Phan Đình Phùng - Pleiku - Gia Lai)
               SĐT: 0914.407774; 0931.187313 ; 0269.3871.949.
 
 
  Nơi nhận:                                                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND TP(thay BC);                                                                              CHỦ TỊCH
- UBND các xã, phường;                                                      
- Đài Phát thanh- truyền hình TP ;                                                            ( đã ký)
- Tổ trưởng 6 TDP ;
- Lưu VP.UBND.                                                                            
                                                                                                                Nguyễn Tín