CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Lịch công tác
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp

Phường Tây Sơn học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày đăng bài: 15/09/2014
Trong 3 ngày (8,10,12/2014), Đảng ủy Phường Tây Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho gần 300 đảng viên, cán bộ chủ chốt toàn phường.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị Trung ương chín, gồm: Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng; Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Qua đợt học tập, các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 9, sau hội nghị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống xã hội./.
 
                                                                                                         Tin, ảnh: Kim Sang