CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Công tác xây dựng Đảng tại chi bộ 14, Đảng bộ phường Phù Đổng

Ngày đăng bài: 18/06/2015
Tổ dân phố 14 có 327 hộ với 1.299 khẩu, chi bộ 14, thuộc Đảng bộ phường Phù Đổng, thành phố Pleiku có 57 đảng viên tại địa bàn khu cư và 125 đảng viên đương chức về sinh hoạt tại địa phương theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về đảng viên tham gia sinh hoạt ở địa phương nơi cư trú”, với lợi thế đó đã góp phần xây dựng chi bộ 16 nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và địa bàn khu dân cư nhiều năm liền là khu dân cư văn hóa.

Công tác xây dựng Đảng được tập thể cấp ủy cùng với đảng viên trong chi bộ 14 luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài và là yếu tố đem lại thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực công tác của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ở địa bàn khu dân cư. Với đặc thù của chi bộ 14 có 80% số lượng đảng viên là cán bộ hưu trí, mất sức, tuổi cao, sức khỏe có phần hạn chế, việc tham gia công tác Đảng, tham gia công tác chính quyền ở tổ dân phố cũng gặp không ít khó khăn; song nhờ có sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy và tập thể chi bộ 14 đã lãnh đạo địa bàn khu dân cư luôn hoàn thành tốt Nghị quyết đề ra.

Thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chi bộ 14 đã tổ chức cho đảng viên, cán bộ quân dân chính và nhân dân trên địa bàn học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng nói chung và các hướng dẫn kế hoạch và chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bám sát nội dung, yêu cầu của Chỉ thị và nội dung của từng chuyên đề cụ thể cho từng thời gian. Bên cạnh đó, chi bộ còn tổ chức cho đảng viên, cán bộ và nhân dân học tập, thảo thuận, đăng ký học tập và làm theo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo ra sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên nhất là vai trò của người đứng đầu để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đại biểu chi bộ 14 tại Đại hội Đảng bộ phường Phù Đổng.

Cấp ủy Chi bộ 14 đã xây dựng quy chế của chi bộ, xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng và căn cứ vào năng lực, trình độ của từng đồng chí, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy theo dõi trên các lĩnh vực; đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn có khóm dân cư, nắm bắt kịp thời và phối hợp với các khóm trưởng giải quyết và thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của từng khóm dân cư. Bên cạnh đó, chi bộ cũng phân công, giao nhiệm vụ cho 28 đảng viên tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính quyền, các đoàn thể và các đảng viên được phân công nhiệm vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và được nhân dân tín nhiệm. Trên cơ sở đó, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với việc đăng ký phấn đấu tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên sâu sát với nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương cũng như các phong trào hành động cách mạng của địa phương.

Chi bộ luôn duy trì và thực hiện sinh hoạt đúng vào ngày 03 hàng tháng theo quy chế của chi bộ đề ra; trong sinh hoạt luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, Nghị quyết của cấp ủy đề ra từng tháng được đảng viên trong chi bộ thảo luận đi đến thống nhất và được triển khai tại cuộc họp cán bộ quân dân để bàn biện pháp thực hiện. Chi bộ thường xuyên xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong đó cán bộ, đảng viên luôn là người đi đầu gương mẫu trong mọi hoạt động phong trào.

Đối với đảng viên đương chức trên địa bàn khu dân cư được tổ chức sinh hoạt cùng đảng viên của chi bộ mỗi năm 2 lần, các đảng viên đương chức đã có những ý kiến đóng góp thiết thực cho công tác chi bộ như: công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn khu dân cư, việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền và cùng đảng viên trong chi bộ vận động nhân dân, gia đình hoàn thành các nghĩa vụ công dân, xây dựng gia đình và khu dân cư văn hóa. Chính từ đó mà khu dân cư đã 8 năm liền đạt khu dân cư văn hóa. Đến nay, hệ thống chính trị ở khu dân cư đã có 7/9 đồng chí trưởng các đoàn thể là đảng viên, trong đó có 4 cấp ủy trực tiếp làm 4 chi hội trưởng; chi bộ cũng đã phối hợp giúp đỡ kết nạp đuộc một quần chúng ưu tú vào Đảng. Từ chỗ đó, trong 5 năm qua các tổ chức đoàn thể ở địa bàn khu dân cư luôn đạt khá đến vững mạnh trong các hoạt động phong trào ở địa phương.

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng của Chi bộ 14, phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, luôn đoàn kết, thống nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ của người đảng viên, xây dựng được đội ngũ cán bộ của chi bộ, cán bộ quân dân chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từ đó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ quân dân chính, đảng viên và nhân dân trên địa bàn khu dân cư về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; góp phần giúp cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, chăm lo phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân. 

Bài và ảnh: Sỹ Nhân