CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Phù Đổng, thành phố Pleiku triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng bài: 01/09/2015
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua được Đảng ủy phường Phù Đổng, thành phố Pleiku quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Thể hiện quyết, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường, làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức lan tỏa, đi vào cuộc sống một cách thiết thực, đồng bộ, hiệu quả đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong phường ngày càng khá hơn; công tác xây dựng hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ quán triệt tư tưởng...

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy phường Phù Đổng đã tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ để quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo sự thống nhất về nhận thức trong Đảng, trong xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là mục tiêu, nhiệm vụ để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện và học tập noi theo gương Bác để nâng cao ý thức đạo đức cách mạng, tăng sức chiến đấu của Đảng. Đảng ủy phường đã tập trunh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm và chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, đặc biệt tại khu dân cư.

Đối với chất lượng sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc đưa việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hàng năm theo định kỳ; định hướng cán bộ, đảng viên và nhân dân “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, đơn vị. Việc sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị và địa bàn dân cư đã góp phần nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi giúp đỡ các chi bộ và hàng tháng phải trao đổi những vấn đề mà Đảng ủy lãnh đạo, giúp cho cấp ủy chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, kịp thời tháo gỡ vấn đề chi bộ tổ dân phố gặp khó khăn cần phải phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân trong phường hưởng ứng với nhiều hình thức “làm theo” sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương. Những vấn đề nổi cộm được quan tâm chỉ đạo giải quyết một cách quyết liệt, nhất là tội phạm có liên quan đến ma túy. Xác minh làm rõ và kịp thời xử lý những đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường phù Đổng.


Đến những việc làm cụ thể

Đảng ủy phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”. Để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Thành ủy có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tiễn của địa bàn phường. Đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề số 38-NQ/ĐU ngày 31/10/2011 về “Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang đô thị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn phường Phù Đổng” đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nhân dân cùng với Nhà nước xây dựng nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 04 năm qua, nhân dân phường đã đóng góp công, của với trị giá là 491.233.477 đồng để duy tu và xây dựng đường giao thông nông thôn với chiều dài 2.543 m (tổng kinh phí 971.331.000 đồng); đóng góp hơn 600.000.000 đồng để mắc 259 bóng điện chiếu sáng đường hẻm (tổng kinh phí là 673.000.000 đồng); đóng góp 387.947.800 đồng để xây dựng 6 hội trường tổ dân phố 1,3,11,12,15,16 với tổng diện tích 489,85 m2 (tổng kinh phí là 739.946.800 đồng... Phối hợp Ban Quản lý dự án thành phố vận động nhân dân mở rộng đúng chỉ giới xây dựng đường Chu Văn An là 12 m, đường Bà Triệu và đường Lê Văn Tám là 10 m, với tổng chiều dài 1.528,49 m. Bên cạnh đó, đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng và bê tông hóa sân hội trường tổ dân phố 4 có diện tích sử dụng 249 m2 với nguồn kinh phí 38.830.000 đồng để phục vụ cho khu vực dân cư có điều kiện tham gia tập thể dục và các môn thể thao khác; xây dựng nhà làm việc trực gác cho lực lượng Dân quân và Ban Bảo vệ dân phố với diện tích 172,5 m2, với tổng số tiền là 257.087.800 đồng được Quân khu V chọn làm điểm trong đợt huấn luyện vừa qua để nhân rộng mô hình nhà làm việc trong lực lượng Dân quân hiện nay.

Việc học tập và làm theo gương Bác từ tư tưởng đến những việc làm cụ thể đã thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ phường trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, phù hợp với ý Đảng lòng dân, được sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có thể thấy, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của cấp uỷ, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở phường Phù Đổng đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác được nâng lên. Việc học tập và làm theo Bác, đã tạo ra những chuyển biến cơ bản trong phong trào thi đua, trong triển khai và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường.
                                                                                
Ngân Thủy