CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
I- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh xây dựng địa phương phát triển mạnh về kinh tế. Phát triển toàn diện các lĩnh vực Văn hóa-Xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giữ vững Quốc phòng-An ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền. Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025
          1. Duy trì cơ cấu kinh tế: Thương mại -Dịch vụ - Công nghiệp - Xây dựng – Nông nghiệp. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Thương mại-Dịch vụ chiếm 52%, Công nghiệp-Xây dựng chiếm 43%, Nông nghiệp chiếm 5%.  Trong đó, Giá trị TMDV: 349,2 tỷ đồng, Giá trị sản xuất Công nghiệp-Xây dựng: 271 tỷ đồng, Giá trị Nông nghiệp 28,3 tỷ đồng.
2. Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp tăng 5% hàng năm.
3. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,1%.
4. Phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo trên địa bàn phường.
5. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 88,7%.
6. Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, 100% học sinh hoàn thành bậc tiểu học, trên 98% xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, giữ vững phổ cập mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
7. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 96% trở lên; tổ dân phố văn hoá đạt 83% trở lên; cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
8. Xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng - an ninh đạt khá trở lên; giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.
9. Phường đạt chuẩn về an ninh trật tự hàng năm.