CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 29/3 đến 03/4/2021


Các tin khác

Lịch công tác tuần từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019 của lãnh đạo UBND phường Diên Hồng

Lịch công tác của lãnh đạo UBND phường Diên Hồng tuần 4 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2019 của Lãnh đạo UBND phường

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2019

lịch công tác tuần 3 tháng 9

Lịch công tác tuần 4 tháng 9

Lịch công tác tuần 1 tháng 10 năm 2019

lịch công tác tuần 2 tháng 10 nam 2019

Lịch công tác tuần 3 tháng 10 năm 2019

Lich tuan 1 thang 1 năm 2019

Lich tuần 2 tháng 01 năm 2019

Lich tuần 3 tháng 01 năm 2019

Lich tuần 4 tháng 01 năm 2019

Lich tuần 01 tháng 02 năm 2019

Lich tuần 03 tháng 02 năm 2019

Lich Tuần 4 tháng 02 năm 2019

Lịch Tuần 01 tháng 03 năm 2019

Lich tuần 2 tháng 3 năm 2019

Lịch công tác tuần 04 tháng 10 năm 2019

Lịch công tác tuần 1 tháng 11 năm 2019

Lịch công tác tuần 2 tháng 11 năm 2019

Lịch công tác tuần 3 tháng 11 năm 2019

Lịch công tác tuần 4 tháng 11 năm 2019

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

Lịch công tác tuần 1 tháng 01 năm 2020 của lãnh đạo UBND phường Diên Hồng

Lịch công tác tuần 2 tháng 01 năm 2020 của lãnh đạo UBND phường Diên Hồng

Lịch công tác tuần 3 tháng 01 năm 2020 của lãnh đạo UBND phường Diên Hồng

Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2020 của lãnh đạo UBND phường Diên Hồng

Lịch công tác tuần 1 tháng 02 năm 2020 của lãnh đạo UBND phường Diên Hồng

Lịch công tác tuần 2 tháng 02 năm 2020 của lãnh đạo UBND phường Diên Hồng

Lịch công tác tuần 4 tháng 02 năm 2020

Lịch công tác tuần từ ngày 09/3 đến 14/3/2020

Lịch công tác từ ngày 16/3 đến 21/3/2020

Lịch công tác từ ngày 23 đến 28/3/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 5 năm 2020

Lịch công tác tuần từ ngày 18/5 đến 22/5/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 8 năm 2020

Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020

Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020

Lịch công tác tuần từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 8 năm 2020

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 8 năm 2020

Lich cong tac tuan của lãnh đạo UBND phường từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2020

lich công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 9 năm 2020

lich công tác tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2020

lich công tác tuần từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10 năm 2020

lich công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10 năm 2020

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2021

lịch công tác tuần từ ngày 22/3 đến 28/3 năm 2018

Lịch công tác từ ngày 15/3 đến 20/3 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 22/3 đến 28/3 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 1 đến 06 tháng 3 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến 13 tháng 3 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến 20 tháng 3 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến 28 tháng 3 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 29/3 đến 03/4/2021