TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khóa VIII) về công tác cán bộ và tạo nguồn cán bộ

Ngày đăng bài: 23/04/2022
Ngày 26 tháng 3 năm 2002, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về công tác cán bộ và tạo nguồn cán bộ (viết tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TU) nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, tạo ra thế và lực cho sự phát triển ổn định và bền vững của thành phố trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố trên các lĩnh vực.

tin-1-(1).jpg
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU.
 
Về chất lượng đội ngũ cán bộ: Cấp thành phố: Trình độ chuyên môn đại học trở lên 97,8%; trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên 99%; nữ chiếm 31,1%; dân tộc thiểu số chiếm 3,33%. Ở xã phường: Không còn cán bộ chưa tốt nghiệp THPT; trình độ chuyên môn từ đại học trở lên 77%; trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên 83,6%, nữ chiếm 54,3%; dân tộc thiểu số chiếm 3,7%. Thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đạt 76,6%. Tính đến tháng 3 năm 2022, tổng số 9.518 đảng viên (tăng 5.754 đảng viên so với năm 2002).

Về công tác quy hoạch cán bộ: Việc quy hoạch cán bộ vừa có sự kế thừa, vừa có bước phát triển mới, chú trọng đến trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đảm bảo cấp ủy khoá mới đổi mới trên 1/3 cấp ủy hiện tại. Nhiệm kỳ 2020 - 2025: Các đồng chí quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thành phố có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học 98,5%, trình độ cao cấp, cử nhân chính trị 53%; các đồng chí quy hoạch cấp trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố có trình độ chuyên môn Đại học và trên đại học 97,4%; trình độ Trung cấp chính trị trở lên 93,3%; các đồng chí quy hoạch chức danh chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn Đại học và trên đại học 73%; trình độ Trung cấp chính trị trở lên 90,2 . Do đó đã khắc phục được tình trạng bị động, hụt hẫng; đáp ứng được nguồn nhân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cán bộ khối chính quyền 2021-2026 và sắp xếp, bố trí cán bộ trong hệ thống chính trị.
 
tin-2.jpg
Đồng chí Phạm Đình Thu – Nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Thành ủy.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ: Theo phương châm: Vừa mạnh mẽ, vừa thận trọng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa gắn với công tác quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ. Thông qua đó đã từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý giữa các khối (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể); tăng cường cán bộ có năng lực cho những xã, phường khó khăn, các đơn vị thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý để giải quyết cơ bản hiện tượng cục bộ, khép kín ở địa phương. Sau thời gian điều động, luân chuyển, nhiều cán bộ được đề bạt giữ chức vụ cao hơn, đúng như dự kiến quy hoạch ban đầu. Từ năm 2002 đến nay, thành phố đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 372 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý.  

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: Từ năm 2002 đến nay, thành phố đã rà soát, xác định nhu cầu, lập danh sách và cử 149 đồng chí học Cao cấp LLCT, 950 đồng chí học Trung cấp LLCT, 138 đồng chí đào tạo trình độ chuyên môn,180 đồng chí bồi dưỡng về QLNN ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cử 60.251 lượt đồng chí bồi dưỡng công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể… Trung tâm Chính trị thành phố đã mở 613 lớp lý luận chính trị, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,… cho 56.177 lượt cán bộ, công chức.
 
tin-3.jpg
Đồng chí Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai (Nguyên cán bộ nguồn 04 Thành ủy).
 
Về công tác tạo nguồn cán bộ: Từ tháng 6/2002 đến hết tháng 01/2015, Thành phố đã ký hợp đồng 182 sinh viên đã tốt nghiệp Đại học, Trung cấp (đối với ngành không đào tạo đại học), trong đó: 107 nữ, 04 dân tộc thiểu số về công tác tại các xã, phường và cơ quan thành phố; kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt nam là 126 đồng chí. Đã bố trí công tác, tuyển dụng vào biên chế trong cơ quan Nhà nước là 99 người; chấm dứt hợp đồng, chuyển công tác khác là 83 người. Cử đi đào tạo, bồi dưỡng; giữ các chức vụ lãnh đạo như: Có 08 đồng chí đã chuyển công tác giữ các vị trí lãnh đạo cấp tỉnh; Cấp ủy viên thành phố: 09 đồng chí; Trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan thành phố 21 đồng chí; giữ các chức danh chủ chốt xã, phường: 31 đồng chí; trưởng, phó các đoàn thể xã, phường: 11 đồng chí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 04 cũng còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung chỉ đạo khắc phục đó là: Một số cấp ủy chưa coi trọng và tập trung đúng mức cho nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, đặc biệt là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Công tác tạo nguồn cán bộ chưa được chú trọng đúng mức, sự kết hợp giữa đào tạo tại trường với việc tự học tập và rèn luyện thực tiễn của cán bộ còn yếu. Một số ít cán bộ chưa thực sự nâng cao ý thức tự học, tự rèn; chưa bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm, chức danh đảm nhận…

Để nâng cao để nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong thời kỳ mới, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XVI) về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 243-QĐ/TU, ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...

Thứ hai, các cấp ủy đảng trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, rà soát hoàn chỉnh các quy định về công tác cán bộ đã được ban hành để bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đẩy mạnh công tác tạo nguồn cán bộ, nhất là các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Chú trọng đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Thứ ba, thực hiện đầy đủ các chính sách cán bộ, quan tâm đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Làm tốt công tác quản lý cán bộ về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các quan hệ của bản thân, gia đình. Kịp thời phát hiện nhân tố tích cực để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định; kiên quyết thay thế những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác quản lý cán bộ; nhận xét đánh giá cán bộ; quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo theo quy trình, quy định.
 
Thùy Liên
                                                          Ban Tổ chức Thành ủy Pleiku
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png