Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

23/08/2020

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến ngày 30-6-2020, toàn tỉnh có 303.558 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) - đạt tỷ lệ 89,06%. Tuy nhiên còn 33.209 học sinh, sinh viên (10,94%) chưa tham gia BHYT... Nhằm khắc phục những tồn tại trên và tiếp tục thực hiện tốt BHYT cho học sinh, sinh viên, UBND tỉnh đã có Công văn số 1737/UBND-KGVX ngày 21-8-2020 về tăng cường thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT cho học sinh, sinh viên đúng, kịp thời hướng dẫn hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình đông con, khó khăn về kinh tế theo Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục giao chỉ tiêu thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên đúng theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo năm học 2020-2021 có 100% học sinh, sinh viên tham gia. Thường xuyên theo dõi kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật BHYT cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục, nhất là những đơn vị có tỷ lệ tham gia thấp. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên. Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT...
 
bhyt-(1).jpg
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên.
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách BHYT cho học sinh, sinh viên. Hướng dẫn bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với cơ sở giáo dục và y tế đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi tham gia, đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí cho cơ sở giáo dục thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại nhà trường đúng quy định. Rà soát phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu, để phối hợp với cơ sở giáo dục vận động tham gia. Bên cạnh đó, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học theo quy định...
                                                                       Tin, ảnh: THANH NHẬT