Đảng bộ Phường Tây Sơn học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Đảng bộ Phường Tây Sơn học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Trong 3 ngày (11,12,15/2/2014), Đảng ủy Phường Tây Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho đảng viên, cán bộ chủ chốt toàn phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 25-10-2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 29- NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 74-KL/TW Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.
Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là đợt sinh hoạt quan trọng của Đảng bộ phường; qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nhận thức đầy đủ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian đến./.
Kim Sang

Quay lại