GIỚI THIỆU CHUNG


Văn phòng HĐND & UBND thành phố Pleiku

 
1./ Vị trí, chức năng: 
        Văn phòng HĐND và UBND thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật, các quyết định chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.
        Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
    2./ Nhiệm vụ, quyền hạn: 
        * Trong việc phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố:
            a. Trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
            b. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể của thành phố và các cơ quan, tổ chức của Trung ương, tỉnh, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thành phố;
            c. Chuẩn bị các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân; biên tập và quản lý hồ sơ, biên bản các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các cuộc họp và làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
            d. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
            e. Tổ chức và phục vụ các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố; tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách, đi công tác và các hoạt động khác của Thường trực Hội đồng nhân dân;
            f. Cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân thành phố: điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân thành phố; thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố; giữ mối liên hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; dự thảo các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, dự thảo Nghị quyết và hoàn thiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tổ chức giám sát và thực hiện kiến nghị trong hoạt động giám sát; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Trung ương, tỉnh; thực hiện việc niêm yết các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.
        *. Trong việc phục vụ cho hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố:
            a. Trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Ủy ban nhân dân thành phố. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường theo quy định của pháp luật;
            b. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật;
            c. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng;
            d. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách;
            e. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường trước khi trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định;
            f. Giúp Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể của thành phố và các cơ quan, tổ chức của Trung ương, tỉnh, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thành phố;
            g. Tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức truyền đạt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường; thực hiện việc niêm yết các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật;
            h. Chuẩn bị các báo cáo của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; biên tập và quản lý hồ sơ, biên bản các phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố, các cuộc họp và làm việc của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
            i. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; công tác văn phòng, hành chính, tin học hóa hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố;
            j. Trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND và UBND thành phố;
            k. Tổ chức và phục vụ các các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách, đi công tác và các hoạt động khác của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; bảo đảm điều kiện hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các tổ chức có liên quan theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.
        *  Quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố; kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường.
        * Hướng dẫn cán bộ, công chức làm công tác văn phòng ở các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường về nghiệp vụ văn phòng, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;
        * Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Phối hợp với Thanh tra thành phố tổ chức công tác tiếp dân của Ủy ban nhân dân thành phố;
        *  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng;
        *  Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố;
        *  Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố;
        *  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.
    3. Cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND&UBND thành phố Pleiku bao gồm:
Ngoài Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh văn phòng chịu trách nhiệm phụ trách chung và lĩnh vực Nội chính, 01 Phó Chánh văn phòng phụ trách lĩnh vực kinh tế - tổng hợp, 01 Phó Chánh văn phòng phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Hành chính - Quản trị; bộ phận Chuyên viên tổng hợp, bộ phận công nghệ - thông tin, bộ phận kế toán - thủ quỹ, bộ phận văn thư, bộ phận lái xe, bộ phận bảo vệ và bộ phận phục vụ.
    Lãnh đạo Văn phòng: 
1. ĐC: Nguyễn Thị Thanh Hiền
- Chức vụ: Chánh Văn phòng
- ĐT:  0983503437
- Email:hienntt.pleiku@gialai.gov.vn
2. ĐC: Lê Thị Mai Thảo
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- ĐT:  0979971147
- Email:thaoltm.pleiku@gialai.gov.vn
 
3. ĐC: Lê Minh Hải
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- ĐT:  0914033755
- Email:hailm.pleiku@gialai.gov.vn
4. ĐC: Nghiêm Thế Hùng
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- ĐT:  0912485891
- Email:toanv.pleiku@gialai.gov.vn
   
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png