GIỚI THIỆU CHUNG


Phòng Tài Nguyên - Môi Trường Thành Phố Pleiku

 
1. Vị trí, chức năng:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, là cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Trình UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường, kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND thành phố ban hành.
2.2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố và các tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.
2.3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.
2.4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý bản đồ và các tài liệu về đất đai; quản lý hoạt dộng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, thống kê, kiểm kê đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường ở xã, phường; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ về địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai thành phố.
2.5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.
2.6. Tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật và sự chỉ đạo của UBND thành phố về bảo vệ tài nguyên đất đai,tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản.
2.7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý, lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.
2.8. Điều tra, thống kê, phân loại giếng phải trám lấp, kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc lấp giếng.
2.9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo sự phân công của UBND thành phố.
2.10. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh doanh tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2.11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
2.12. Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND thành phố và Sở tài nguyên và Môi trường.
2.13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường cấp xã.
2.14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ chính sách, chế dộ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND thành phố.
2.15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND thành phố.
2.16. Tổ chức thực hiện các giao dịch công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.
2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.
3. Cơ cấu tổ chức phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Pleiku bao gồm:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 10 cán bộ, công chức.
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã giao và toàn bộ hoạt dộng của Phòng.
- Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.
- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường có Văn phòng Đăng ký quyền sủ dụng đất trực thuộc, do Chủ tịch UBND thành phố Quyết định trên cơ sở hướng dẫn của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png