GIỚI THIỆU CHUNG


Phòng Kinh tế Thành phố Pleiku

 
1.  Chức năng:
Phòng kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về Công thương, Khoa học – Công nghệ và Nông nghiệp, phát triển nông thôn ở địa phương.
Phòng kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cuae Sở Công thương, Sở Khoa học- Công nghệ và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 
2. Nhiệm vụ:
2.1. Đối với lĩnh vực Công thương:
- Trình  UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển Công thương trên địa bàn thành phố; chương trình; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Công thương
- Trình UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố.
- Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc vi phạm trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.
- Giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực Công thương theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Công thương cho cán bộ công chức xã, phường trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động sản xuất- kinh doanh của ngành công thương theo quy định của UBND thành phố và Sở Công thương.
- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất-kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất- kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về công thương trên địa bàn thành phố; giải quyết khiếu nại , tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp cuae UBND thành phố.
- Quản  lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng theo quy định cuẩ pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.
- Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 
2.2.  Đối với lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
- Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chie thị: quy hoạch, kế koạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn để UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực nhà nước được giao.
- Trình chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền Chủtịch UBND thành phố.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên nghành được phê duyệt; thông tin. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phậm vi quản lý được giao.
- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp; công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
- Tổ chức bảo vệ các công trình thủy lợi vừa nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bảo; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.
- Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn về các lĩnh vực; phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển nghành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.
- Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiêp, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư lâmn nghiệp; phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; thủy lợi phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố.
- Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.
- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, tổ chức kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chưc phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật, tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống, lũ,lụt, bảo; tìm kiếm, cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai về lũ, lụt, bão, sạc, lỡ, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.
2.3.  Đối với lĩnh vực Khoa học - công nghệ:
- Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học và Công nghệ của UBND thành phố; dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực Khoa học và công nghệ của địa phương
- Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ Khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa, sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa hoc và công nghệ trên địa bàn
- Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển ci\ông nghiệp, mở rộng sản xuất- kinh doanh; tổ chức các hoạt dộng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.
- Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.
- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế hộ, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã về công thương, về việc thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển Nông nghiệp, Thủy sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; phát triển nghành, nghề, làng nghề nông thôn.
- Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, Công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
- Thực hiện các công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh chấp, khiếu nai, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt dộng Nông nghiệp, Lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công thương, khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.
3. Cơ cấu tổ chức phòng Kinh tế thành phố Pleiku bao gồm:
-  Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ Tịch UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn đã giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.
- Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.
- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng do Chủ Tịch UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.
- Biên chế: biên chế của Phòng kinh tế do Chủ Tịch UBND thành phố quyết định trong tổng biên chế hành chính của thành phố.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png