CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Sơ kết công tác mặt trận

Ngày đăng bài: 25/06/2018
Ngày 22/6/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.  

6 tháng đầu năm 2018 Mặt trận phường triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương đến các tầng lớp nhân dân, hoạt động của mặt trận được đổi mới ngày một đi vào chiều sâu, chất lượng hiểu quả được nâng lên tập trung hướng về khu dân cư, tham mưu cho Đảng ủy kịp thời chỉ đạo công tác Mặt trận. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa MTTQ-HĐND- UBND, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban công tác mặt trận và các tổ hòa giải ở địa bàn khu dân cư, 18 Ban công tác mặt trận được được kiện toàn củng cố. Công tác vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”  và các chính sách xã hội đầu năm đã được Ban vận động lập kế hoạch vận động mỗi hộ dân 10.000đ, nhân dân đã hưởng ứng các tổ dân phố, làng đã thu nộp về phường: 41.770.000đ. Trên cơ sở kế hoạch giảm nghèo của phường Mặt trận phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo trực tiếp xuống địa bàn khảo sát thực tế tình trạng hộ nghò, cận nghèo đăng ký thoát nghèo có phương án sản xuất, chăn nuôi đề nghị hỗ trợ vốn, 6 tháng đầu năm Quỹ “vì người nghèo” đã trích đợt I hỗ trợ 19.000.000đ.
Trong 6 tháng cuối năm 2018, Mặt trận phường phối hợp với chính quyền và các ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm bỏ dần những phong tục tập quán lạc hậu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết tự vươn lên trong cuộc sống, đời sống của bà con dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên.
                                                                             Tin, ảnh: Trần Thị Lâm