CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Đăng ký xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính (UBND xã).
Trình tự thực hiện 1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Dự án Hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135.
2. Tổ chức họp dân trong thôn, bản hoặc liên thôn, bản. Nội dung cuộc họp:
- Các hộ tự nguyện đăng ký (bằng phiếu đăng ký) để chọn nội dung tham gia dự án.
- Cuộc họp phải có biên bản (theo mẫu 02 - phụ lục kèm theo), đọc lại công khai trước khi bế mạc và lưu hồ sơ.
3. Lập danh sách các hộ, nhóm hộ tham gia dự án:
- Trưởng thôn, bản tổng hợp các nội dung mà các hộ, nhóm hộ đã đăng ký, lập danh sách các hộ, nhóm hộ đăng ký kèm theo nội dung xin tham gia dự án, mức hỗ trợ (theo mẫu 03 - phụ lục kèm theo);
- Trường hợp có hộ, nhóm hộ đăng ký nội dung chưa phù hợp với quy định thì trưởng thôn, bản cần gặp gỡ trao đổi để hướng dẫn hộ, nhóm hộ điều chỉnh trước khi lập danh sách niêm yết công khai;
- Tổ chức niêm yết công khai tại nơi công cộng và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh;
- Sau thời gian 01 tuần kể từ khi thực hiện niêm yết công khai, nếu không có ý kiến khác từ cộng đồng thì căn cứ vào kết quả đã niêm yết, lập kế hoạch dự án (theo mẫu 04 - phụ lục kèm theo) gửi về UBND xã.
4. UBND xã (chủ đầu tư) lập kế hoạch thực hiện kèm dự toán chi tiết (theo mẫu 05 - phụ lục kèm theo). Kế hoạch được lập cho cả giai đoạn đến 2010 và có chia ra từng năm, trình UBND huyện phê duyệt.
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng ký tham gia của các hộ
- Biên bản họp thôn
- Danh sách các hộ tham gia dự án
- Kế hoạch triển khai của thôn, bản
b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
Thời hạn giải quyết Trong 20 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ).
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Phê duyệt  Kế hoạch thực hiện kèm theo dự toán chi tiết của UBND xã 
Cơ quan thực hiện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã
Đối tượng thực hiện Cá nhân                                                              
Tổ chức                                                                   
Yêu cầu hoặc điều kiện Không 
Căn cứ pháp lý 1- Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ
2- Thông tư số số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
3- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 của Ủy ban Dân tộc – Bộ Kế hoạch Đầu tư – Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và PTNT 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: