CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Trong 5 năm tới (2020-2025), phường có những thuận lợi, đó là nhiều cơ chế chính sách thông thoáng đã được ban hành, quy mô và các nguồn lực của nền kinh tế ngày càng mở rộng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; là phường trung tâm của thành phố Pleiku tạo môi trường thuận lợi để phát triển địa phương.
Tuy nhiên, phường cũng đối mặt không ít khó khăn, các cơ sở kinh tế phường còn nhỏ lẻ. Tốc độ đô thị hóa nhanh nên công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và quản lý đất đai phức tạp. Tình hình an ninh trật tự sẽ có những diễn biến mới, khó lường. Các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Thời tiết, dịch bệnh diễn biến thất thường, giá cả các mặt hàng nông sản chưa có dấu hiệu phục hồi.Đây là những khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, năng động, sáng tạo để khai thác, sử dụng các nguồn lực để phát triển phường toàn diện, bền vững.
I- QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
Tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; giữ vững quốc phòng- an ninh, đảm bảo về trật tự an ninh toàn xã hội; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội của phường.
II- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
  1. Mục tiêu tổng quát
Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025
(1) Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước theo phân cấp hằng năm tăng so với chỉ tiêu trên giao: 5%.
(2) Tỷ lệ đường hẻm được nhựa hóa, bê tông hóa, số bóng điện lắp chiếu sáng đường hẻm đến năm 2025:
- Làm mới: 90% trở lên
- Duy tu, bảo dưỡng: 500m trở lên.
- Bóng đèn chiếu sáng: 07 bóng (Đạt 100% tỷ lệ đường hẻm có điện chiếu sáng)
(3) Số tuyến đường thực hiện lát đá vỉa hè theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đến năm 2025: 02 tuyến đường trở lên.
(4) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm:dưới 1%.
(5) Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đến năm 2025: 90% trở lên.
(6) Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) đến năm 2025: dưới 0,17%.
(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025: 65% trở lên
(8) Tỷ lệ huy động trẻ em 05 tuổi ra lớp ở bậc mầm non và trẻ em trong độ tuổi đến lớp ở bậc phổ thông hằng năm đạt 100%.
(9) Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt văn hóa đạt 85%. Gia đình văn hóa đạt trên 90%.
(10) Ủy ban nhân dân phường và các trường học đạt chuẩn văn hóa đạt 100%.
(11) Xây dựng lực lượng, huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh, giao quân hằng năm đạt 100%.
(12) Phường đạt chuẩn an ninh trật tự hằng năm.
(13)Tổng số đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ: 30 đảng viên trở lên.
(14) Tỷ lệ đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: 85% trở lên
(15) Tỷ lệ Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: 80% trở lên.
(16) Tỷ lệ Chi bộ Tổ dân phố, Thôn có cấp ủy đến năm 2025: 100% trở lên.
(17) Kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng hằng năm: 20% trở lên.
(18) Cán bộ, công chức có trình độ đại học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên đến năm 2025: 80%.
(19) Trưởng Mặt trận và các đoàn thể tổ dân phố, thôn là đảng viên đến năm 2025: 50% trở lên.
(20) Tỷ lệ Bí thư Chi bộ đồng thời là Tổ trưởng, Thôn trưởng đến năm 2025: 40% trở lên.
(21) Phấn đấu mức xếp loại Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể hằng năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.