CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Trà Bá triển khai quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng bài: 08/06/2017
Sáng ngày 31/5/2017, Đảng bộ phường Trà Bá tổ chức quán triệt nội dung Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nội dung Nghị quyết 03 (khóa X) về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề An toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lâm Văn Ánh,Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung cơ bản của Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị tập trung vào 07 nội dung: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiện, không tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.


Nội dung Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” qua đó giúp cấp uỷ, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vệ sinh an toàn thực phẩm, sự tác động đối với nề kinh tế và xã hội. Qua đó Đảng và nhà nước kịp thời ban hành những chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, nhân dân về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

Việc quán triệt Nghị quyết 05-NQ/TW của BCH Đảng bộ tỉnh nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện đời sống của người dân trong vùng đồng bào dân tộ thiểu số, góp phần giữ vừng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết thúc hội nghị, BCH đảng bộ phường tổ chức quán triệt đến từng Chi bộ trực thuộc về kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU  của tỉnh ủy phải gắn với thực hiện nghị quyết 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của BCH Đảng bộ Thành phố (khóa X) về nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030, mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực tuyên truyền, phổ biến nhằm góp phần đưa Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh sớm đi vào cuộc sống./.
 
Tin, ảnh: Thiện Châu
 UBND phường Trà Bá