CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Ủy ban nhân dân phường Trà Bá triển khai Quy ước Thực hiện nếp sống văn minh đô thị thành phố Pleiku (giai đoạn 2021-2030)

Ngày đăng bài: 10/12/2021
Trong tháng 9/2021 Ủy ban nhân dân phường Trà Bá tiến hành cấp phát 3.500 tờ Quy ước Thực hiện nếp sống văn minh đô thị thành phố Pleiku (giai đoạn 2021-2030) cho hộ gia đình và các hộ kinh doanh trên địa bàn Phường. Đồng thời triển khai Đề án cũng như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân.

Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị với quan điểm xây dựng các hành vi ứng xử văn minh, chống các hành vi thiếu văn hóa và làm cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư có ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng các quy ước, quy định của cộng đồng … đề án đã được người dân hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều  kết quả quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống nhân dân, góp phần xây dựng Pleiku trở thành đô thị loại I với cộng đồng dân cư có ý thức với nếp sống văn minh, văn hóa mới …

Với mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện hướng đến chân – thiện – mỹ và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước cũng như hướng đến xây dựng Pleiku thành đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe, TP. Pleiku đã xây dựng đề án giai đoạn 2021- 2030 với các nội dung trên các lĩnh vực: Văn hóa giao tiếp, ứng xử; Văn hóa giao thông; Cảnh quan môi trường đô thị; Trật tự đô thị, hoạt động văn hóa lễ hội …
Lệ Thu