CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

UBMTTQVN phường Trà Bá: Tổng kết công tác năm 2016

Ngày đăng bài: 23/12/2016
Sáng ngày 20/12/2016 UBMTTQVN phường Trà Bá tổ chức tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2016 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017.

Trong năm 2016, UBMTTQVN phường đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, với phương châm hướng mạnh hướng mạnh về địa bàn khu dân cư; phát hiện giải quyết kịp thời những khó khăn bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, châm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức cho hội viên tham gia “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị; bình xét, đánh giá  tổ, làng văn hóa, gia đình văn hóa đã có 7/11 tổ, làng văn hóa đạt 63,63% và 2760/2841 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 97,15%. Bên cạnh đó Ban vận động Quỹ vì người nghèo trong năm 2016 đã vận động được 23.895.000 đồng, hỗ trợ cho 04 hộ nghèo sản xuất, chăn nuôi với số tiền là 27.000.000 đồng; UBMTTQVN phường tiếp tục phối hợp với UBND phường và các Ban ngành đoàn thể lên kế hoạch để hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2017. Vận động nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt với số tiền 8.570.000 đồng.

 
Tổ chức tốt cho hội viên và các tổ chức thành viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tổ chức được 45 buổi phát động tại các địa bàn dân cư thu hút 4.974 lượt người tham dự. Tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ phường về phát triển kinh tế cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường gắn với thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của BCH Đảng bộ thành phố Pleiku khóa XI về “nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa ban thành phố Pleiku giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030”. Với những kết quả đã đạt được UBMTTQVN phường đã góp phần cùng Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2016.

Hội nghị cũng tiến hành trao giấy khen của UBND thành phố Pleiku và UBND phường cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016.

Phát biểu Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Từ Văn An – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Pleiku đã biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQVN phường đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban Mặt trận phường cùng các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện nhằm đạt kết quả cao trong năm 2017 như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục các truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tăng cường phối hợp cùng các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm công tác dân tộc tôn giáo và cũng cố, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên./.
 
                                                       Tin, ảnh: Thiện Châu
UBND phường Trà Bá