CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Trà Bá Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Ngày đăng bài: 17/12/2017
Ngày 11/12/2017, Đảng bộ phường Trà Bá Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua 5 năm tổ chức triển khai Đề án 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Pleiku về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Công tác kết nghĩa với 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường, nhìn chung các cơ quan của Thành phố và các cụm kết nghĩa của phường đã có nhiều cố gắng, chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như thực hiện nhiệm vụ công tác kết nghĩa. Thường xuyên bám sát địa bàn, hộ gia đình để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ và hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống cho bà con dân làng. Từ đó, ý thức của người dân được nâng lên, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, chăm lo đời sống gia đình, không mắc mưu kẻ xấu dụ dỗ; có ý thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tương thân, tương ái giúp nhau vượt qua khó khăn, từng bước phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước, ngăn chặn các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng làng ngày một phát triển toàn diện.


Tập huấn công tác khuyến nông cho nhân dân 03 làng đồng bào DTTS trên địa bàn phường.

Hoạt động của cán bộ quân dân chính các làng có nhiều cố gắng, có sự phối hợp đồng bộ trong xây dựng chương trình, kế hoạch và vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa phương; xây dựng được tình đoàn kết, cởi mở giữa đồng bào kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, tạo được niềm tin trong nhân dân đối với tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Ánh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh những nội dung, giải pháp trọng tâm mà phường cần tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai góp phần thực hiện thắng lợi nội dung Đề án đã đề ra trong thời gian tới gồm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 5 nội dung công tác kết nghĩa của Đề án số 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Pleiku và kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa của Đảng ủy phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho các cụm kết nghĩa, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nghĩa để tích cực tham gia giúp đỡ các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả pháp lệnh về Dân tộc – Tôn giáo đi vào cuộc sống của nhân dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị kết nghĩa từ Thành phố đến phường tiếp tục làm tốt công tác kết nghĩa; phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua hành động cách mạng tại các làng, tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, phản bác và làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” và hoạt động chống phá khác của các thế lực thù địch, ngăn chặn việc dụ dỗ, móc nối đưa người tại địa phương vượt biên trái phép; vận động nhân dân tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
                                                          Thiện Châu – UBND phường Trà Bá