CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng những quyền lợi gì?

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND, ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai Quy djnh mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND, ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai  Quy djnh mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Xem chi tiết

Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND, ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai Quy djnh mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND, ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai  Quy djnh mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Xem

Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND, ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023

Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND, ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai  quy định học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023. Xem chi tiết

Bài tuyên truyền về cuộc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường Thống Nhất

Tổ dân phố là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện các chủ trương, đường...

Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính Phủ Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính Phủ Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Xem chi tiết

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Xem chi tiết

Thông báo tình hình sâu bệnh và Hướng dẫn các biện pháp phòng tránh

Thông báo tình hình sâu bệnh và Hướng dẫn các biện pháp phòng tránh . Xem chi tiết tại đây 

Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Xem chi tiết taị đây

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Xem chi tiết
|<<1 2 3 4>>|