CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Lịch công tác tuần 40 năm 2022


Các tin khác

lịch công tác tuần 31

Lich công tác tuần 34 năm 2018

lịch công tác tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ ngày 24/9-30/9/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2018

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 29/10 - 04/11/2018)

Lịch công tác tuần 45

Lịch Công tác tuần 46

Lịch Tiếp công dân tháng 11 năm 2018

Lịch công tác tuần 47 năm 2018

Lịch công tác tuần 1 năm 2019

Lịch công tác tuần 2 năm 2019

Lịch công tác tuần 3 năm 2019

Lịch công tác tuần 4 năm 2019

Lịch công tác tuần 7 năm 2019

Lịch công tác tuần 8 năm 2019

Lịch công tác tuần 9 năm 2019

Lịch công tác tuần 10 năm 2019

Lịch công tác tuần 11 năm 2019

Lịch công tác tuần 12 năm 2019

Lịch công tác tuần 13 năm 2019

Lịch công tác tuần 14 năm 2019

Lịch công tác tuần 16 năm 2019

Lịch công tác tuần 17 năm 2019

Lịch công tác tuần 18 năm 2018

Lịch công tác tuần 20 năm 2019

Lịch công tác tuần 21 năm 2019

Lịch công tác tuần 31 năm 2019

Lịch công tác tuần 45

Lịch Công tác tuần 46 năm 2019

Lịch công tác tuần 47 năm 2019

Lịch công tác tuần 49 năm 2019

Lịch công tác tuần 50 năm 2019

Lịch công tác tuần 51

Lịch công tác tuần 52 năm 2019

Lịch công tác tuần 1 năm 2020

Lịch công tác tuần 2 năm 2020

Lịch công tác tuần 3 năm 2020

Lịch công tác tuần 4 năm 2020

Lịch công tác tuần 6 năm 2020

Lịch công tác tuần 7 năm 2020

Lịch công tác tuần 8 năm 2020

Lịch công tác tuần 9 năm 2020

Lịch công tác tuần 10 năm 2020

Lịch công tác tuần 11 năm 2020

Lịch công tác tuần 12 năm 2020

Lịch công tác tuần 13 năm 2020

Lịch công tác tuần 14, 15 năm 2020

Lịch công tác tuần 20 năm 2020

Lịch công tác tuần 23 năm 2020

Lịch công tác tuần 24

Lịch công tác tuần 27 năm 2020

Lịch công tác tuần 29 năm 2020

Lịch công tác tuần 37

Lịch công tác tuần 39 năm 2020

Lịch công tác tuần 40

Lịch công tác tuần 41 năm 2020

Lịch Công tác tuần 44

Lịch công tác tuần 45

Lịch công tác tuần 12 năm 2021

Lịch công tác tuần 13 năm 2021

Lịch công tác tuần 14 năm 2021

Lịch công tác tuần 15 năm 2021

Lịch công tác tuần 23 năm 2021

Lịch công tác tuần 24 năm 2021

Lịch công tác tuần 25 năm 2021

Lịch công tác tuần 26 năm 2021

Lịch công tác tuần 33 năm 2021

Lịch công tác tuần 27

Lịch công tác tuần 28

Lịch công tác tuần 31

https://thongnhatpleiku.gialai.gov.vn/lichcttext/index/viewlichcq/isexcel/0

Lịch công tác tuần 34 https://thongnhatpleiku.gialai.gov.vn/lichcttext/index/viewlichcq/isexcel/0

Lịch công tác tuần 37 năm 2022

Lịch công tác tuần 36 năm 2022

Lịch công tác tuần 35 năm 2022

Lịch công tác tuần 34 năm 2022

Lịch công tác tuần 33 năm 2022

Lịch công tác tuần 32 năm 2022

Lịch công tác tuần 38 năm 2022

Lịch công tác tuần 39 năm 2022

Lịch công tác tuần 40 năm 2022