CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Công tác chuẩn bị từ cơ sở cho cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2021

Ngày đăng bài: 16/03/2021
      Ngày 23 tháng 5 năm 2021 vào Chủ nhật, được Quốc hội quyết định là   Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

        Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
        Để làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở cấp xã về mọi mặt cho cuộc bầu cử. Thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp. Ngày 15/01/2021 UBND phường Thắng Lợi đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử tại địa phương để lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026; Phát huy tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị tại địa phương tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoàn thành thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, đã xây dựng các văn bản, kế hoạch phân công tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng quy trình, quy định và tiến độ đã đề ra.
       Sự Lựa chọn tiêu biểu và xứng đáng: theo Kết luận số 174 của Bộ chính trị thì đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải là những người trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngoài tiêu chuẩn chung ra thì tại hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 cũng đã quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu HĐND chuyên trách.
       Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của các cấp về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử từ cơ sở theo quy định tại Luật Bầu cử Ủy ban  Bầu cử phường Thắng Lợi đang triển khai các bước theo quy trình theo đúng quy định của pháp luật để hướng tới ngày 23/5/2021 là ngày Hội bầu cử tại địa phương./.
Bài viết: Văn Tùng