CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
         1. KINH TẾ
1.1. Tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp tăng qua các năm, nhiều cơ sở đã và đang phát huy đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Các sản phẩm chủ yếu như sản xuất cửa sắt, gia công mộc dân dụng, ăn uống, sửa chữa xe… góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động([1]). Tổng doanh thu bình quân ngành hằng năm ước đạt 218 tỷ đồng, tăng 12%.
1.2. Thương mại dịch vụ: Hoạt động thương mại- dịch vụ có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực, sản phẩm hàng hóa có chất lượng, phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi của Nhân dân([2]), tạo được việc làm cho hơn 900 người lao động mới([3]). Hợp tác xã Tín dụng hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vay vốn kinh doanh, sản xuất và tiêu dùng của nhân dân([4]).
1.3. Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng hằng năm là 297,5 ha([5]) đạt 100% kế hoạch Nghị quyết đề ra. Nhân dân chuyển đổi cây trồng phù hợp, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Các chương trình khuyến nông, tập huấn hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao cho nhân dân([6]). Hỗ trợ nhân dân 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và định hướng xây dựng làng nông thôn mới. Một số mô hình chăn nuôi tập trung đã được nhân dân đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác kiểm soát dịch bệnh, được chỉ đạo thường xuyên, kết hợp chăn nuôi với giải quyết vệ sinh môi trường, phù hợp với chăn nuôi đô thị, tạo việc làm cho lao động hộ gia đình([7]).
1.4. Thu, chi Ngân sách: Chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường hàng năm đạt và vượt kế hoạch trên giao([8]), rà soát quản lý tốt nguồn thu, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu. Thường xuyên chỉ đạo thu nợ đọng thuế, thu các quỹ vận động theo quy định([9]). Chi ngân sách đảm bảo cho các hoạt động chi thường xuyên, chi đầu tư cho phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng([10]). Tăng cường công tác giám sát, quản lý ngân sách không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong công tác thu, chi ngân sách.
1.5. Quản lý đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên được chỉ đạo thường xuyên, sử dụng đất đúng mục đích, đã có 92% tổng diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác quản lý đất công được đảm bảo, không để xảy ra lấn chiếm. Kiểm tra, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng không đúng quy hoạch([11]).
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, bằng các nguồn vốn của Tỉnh, Thành phố và đóng góp của Nhân dân đã đầu tư 4,697 km đường giao thông nông thôn, 89 bóng điện chiếu sáng, làm cho bộ mặt của phường có nhiều thay đổi rõ rệt ([12]).
Thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 03-CT/UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố về  tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Công tác lập lại trật tự đô thị đạt được một số kết quả, Nhân dân tự giác tháo gỡ vật kiến trúc trong hành lang giao thông, không lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt([13]). Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh. Phát động phong trào “hạn chế rác thải nhựa” được các tổ chức đoàn thể, hội viên và Nhân dân hưởng ứng tích cực.
2- VĂN HÓA - XÃ HỘI
2.1. Công tác Giáo dục và đào tạo
Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực([14]); tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến lớp đạt 100%. Chất lượng dạy và học được nâng lên ở tất cả các bậc học([15]). Công tác định hướng xây dựng trường chuẩn được quan tâm chỉ đạo, đến cuối năm 2019 có 3/4 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1([16]). Làm tốt công tác phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý và giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh học đường. Hoạt động xã hội hóa giáo dục bậc học mầm non có hiệu quả([17]). Triển khai tốt Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị và Quyết định số 828/QĐ-UBND, ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Pleiku về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.
2.2. Công tác Văn hóa - thông tin, thể dục thể thao
Hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyên truyền được chú trọng. Thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm đến Nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia([18]). Đời sống văn hóa tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và nghề truyền thống trong các Làng đồng bào dân tộc thiểu số([19]). Tỷ lệ làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa trên 95%, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 100%.
2.3. Công tác Y tế - Dân số - KHHGĐ
Chất lượng hoạt động của Trạm y tế đã đáp ứng yêu cầu chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Giám sát tốt việc phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm([20]). Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả. Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%, Trạm y tế phường đạt chuẩn y tế Quốc gia.
Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được chỉ đạo thường xuyên. Hằng năm tổ chức truyền thông dân số, lồng ghép các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm được duy trì ở mức 1%/năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 4%.
2.4. Công tác chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo
Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo. Các chế độ đối với các đối tượng chính sách và người có công được giải quyết kịp thời. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”[21] và sử dụng đúng mục đích.
Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt, từ các nguồn lực hỗ trợ, bằng nhiều hình thức giúp cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 0,1%, hộ cận nghèo 0,1% ([22]).
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy, Đảng ủy ban hành Nghị quyết 46-NQ/ĐU ngày 29/11/2016 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển toàn diện ba làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Thắng Lợi giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Đảng ủy luôn quan tâm, chỉ đạo đầu tư hạ tầng, đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong các làng hoạt động hiệu quả, vững mạnh([23]).
Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được tăng cường. Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, đúng quy định của pháp luật([24]). Đã tranh thủ các chức sắc, chức việc, người có uy tín, lực lượng cốt cán để vận động nhân dân trong tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đoàn kết toàn dân.
3- QUỐC PHÒNG - AN NINH
3.1. Về Quốc phòng, quân sự địa phương
Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân được thực hiện thường xuyên. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 4,5. Thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng dân quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao([25]). Quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên đảm bảo quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Giao quân đạt và vượt chỉ tiêu trên giao([26]). Đảm bảo chính sách hậu phương quân đội, chế độ chính sách cho lực lượng dân quân, bộ đội phục viên([27]). Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị cho lực lượng dân quân.
3.2. Về An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, kích động gây rối, biểu tình bạo loạn. Tổ chức phát động quần chúng không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, tái phục hồi FULRO “Tin lành Đê Ga”. An ninh trong tôn giáo, an ninh nông thôn được giữ vững không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.
Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế([28]), không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tụ điểm phức tạp về ma túy. Thường xuyên báo gọi răn đe đối tượng, mở các đợt truy quét tội phạm, tuần tra kiểm soát địa bàn, kiềm chế tai nạn giao thông([29]). Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc([30]) được đẩy mạnh thường xuyên góp phần nâng cao công tác phòng chống tội phạm.
3.3. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết đơn thư
Thường xuyên chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của HĐND, của các đoàn thể chính trị. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức đối thoại với công dân để kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng cán bộ công chức có dấu hiệu tham ô hoặc nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công vụ.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên([31]). Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên đúng pháp luật, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, đơn thư vượt cấp, đơn thư tập thể gây mất tình hình an ninh trật tự ở địa phương([32]).
4- XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
4.1. Công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt diễn biến, tâm trạng xã hội; tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm được chú trọng nhằm giáo dục truyền thống, các giá trị lịch sử cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân([33]). Đổi mới phương pháp quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng([34]). Đảng ủy xây dựng 19 chương trình, 04 kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp([35]); Xây dựng 02 Nghị quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương([36]). Tổ chức sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết theo hướng dẫn đảm bảo chất lượng, kịp thời([37]). Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý văn bản của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay.
Phát huy dân chủ ở cơ sở, gắn trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân([38]) trong công tác đối thoại, chỉ đạo xử lý những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để trở thành điểm nóng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.
Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo và phân công các đồng chí UVBTV, UVBCH hàng tháng về tham dự sinh hoạt cùng các chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 và Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Công tác cán bộ, đào tạo, quy hoạch cán bộ được quan tâm([39]), Đảng ủy thường xuyên rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015- 2020 và giai đoạn 2020- 2025. Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với đánh giá phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.
Triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IX) “về xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện”. Hiện nay có 14/15 chi bộ có cấp ủy, 2/9 tổ dân phố, làng Bí thư kiêm tổ trưởng; phân công đảng viên giữ chức vụ trong tổ dân phố, làng đạt 72%.
Công tác tạo nguồn và phát triển Đảng viên được chỉ đạo thường xuyên. Đưa đi học lớp nhận thức về Đảng, phân công đảng viên giáo dục, giúp đỡ 77 quần chúng. Đã triển khai thẩm tra xác minh 40 hồ sơ và kết nạp được 37 đảng viên mới đạt 82,2% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Đảng. Đảng ủy đã chỉ đạo, triển khai đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo quy định, đảm bảo công khai, có chất lượng tạo được động lực thi đua([40]).
Căn cứ vào Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Đảng ủy phường, UBKT Đảng ủy đã tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo chương trình kế hoạch đã đề ra([41]). Chất lượng kiểm tra giám sát được nâng lên. Đảng ủy lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát sát với nhiệm vụ của từng chủ thể được kiểm tra, giám sát. Gắn kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, các quy định của Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại của chi bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã đề nghị cấp trên xử lý 10 trường hợp vi phạm([42]).
UBKT Đảng ủy đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng([43]). Tiếp nhận các phản ánh kiến nghị, đề xuất Đảng ủy xem xét giải quyết phù hợp với quy định của Đảng. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, các quy định trong công tác kiểm tra, giám sát. Giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên kịp thời. Đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giúp cấp ủy làm tốt công tác giới thiệu quy hoạch, đề bạt, bố trí và các chức danh chủ chốt. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm đối với đảng viên theo đúng quy định([44]).
Công tác vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và nhân rộng các mô hình dân vận khéo ra toàn phường([45]). Thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU, Quyết định 554-QĐ/TU ngày 14/3/2017 của Tỉnh ủy Gia Lai([46]), Đảng ủy đã triển khai và phát huy vài trò của nhân dân tham gia các giải pháp thực hiện, từ đó xây dựng phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. Đổi mới công tác vận động quần chúng, xây dựng các mô hình cộng đồng tự quản, xây dựng trục đường Nhân dân tự quản([47]), nâng cao ý thức thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp với các cơ quan, phòng ban thành phố thực hiện tốt Đề án 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku. Phát huy được vai trò của già làng, người uy tín trong các làng, trong các tôn giáo hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã quán triệt trong toàn Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, nghiên cứu học tập và thực hiện. Hàng tháng chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đồng thời làm cơ sở đánh giá phân loại cuối năm.
Phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, phai nhạt lý tưởng, dao động, thiếu trách nhiệm trong nghiên cứu học tập Nghị quyết của Đảng. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; phong cách, lề lối làm việc của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Đảng ủy tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn hội viên và nhân dân, giúp cho học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả([48]).
4.2. Công tác xây dựng chính quyền
Phát huy vai trò của đại biểu HĐND trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND và các quy định của pháp luật. Thực hiện giám sát chuyên đề hàng năm về những vấn đề nổi cộm, Nhân dân phản ánh và liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính([49]). Chất lượng các kỳ họp HĐND được nâng lên, việc chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều đổi mới. Nhiều nội dung chất vấn sát với nhiệm vụ, việc tổ chức thực hiện của UBND và trách nhiệm của người đứng đầu. Hoạt động tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu HĐND 03 cấp, Đại biểu Quốc hội được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được HĐND tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản và thông báo đến với cử tri([50]); Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân được Thường trực HĐND duy trì thường xuyên([51]). Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em năm 2018, 2019([52]).
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết HĐND, UBND phường đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quản lý đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền. Công tác cải cách hành chính một cửa, một cửa liên thông, quản lý văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trên các lĩnh vực, đảm bảo giải quyết tốt các yêu cầu của nhân dân. Thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh việc thực hiện quy tắc ứng xử và Quy chế hoạt động của cơ quan, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua ”cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
4.3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các quy định của Đảng. Mặt trận, các đoàn thể phường thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện([53]). Phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, triển khai thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư([54]) từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền. Phát huy dân chủ ở cơ sở, huy động tốt các nguồn lực, sự đóng góp của Nhân dân trong công tác giảm nghèo([55]), xây dựng hạ tầng đô thị, các mô hình tự quản.
Mặt trận và các đoàn thể chủ động xây dựng và triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả([56]). Đổi mới các hình thức tập hợp, thu hút đoàn, hội viên tham gia sinh hoạt góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.
 
([1]) Trên địa bàn hiện nay có ….cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
([2])Phường có một chợ trung tâm với quy mô 146 gian hàng tiểu thương và khu mua bán trao đổi.
([3])Nghị quyết giải quyết 800 lao động trở lên (thực hiện vượt hơn  100 lao động).
([4])Tổng số 1480 thành viên; Tổng nguồn vốn hiện có: 59.933 triệu đồng (Trong đó: Tiền gửi tiết kiệm: 31. 411 triệu đồng), dư nợ: 55.200 triệu đồng; doanh số cho vay: 48.400 triệu đồng, số lượt thành viên vay: 890, doanh số thu nợ: 40.184 triệu đồng. Tổng thu nhập: 5.660 triệu đồng, chi phí: 4.891 triệu đồng, lãi: 669 triệu đồng.
([5])Lúa nước: 94 ha; hoa màu các loại là: 97 ha; diện tích cây công nghiệp 106,5 ha.
([6]) Trong 05 năm đã triển khai thực hiện nhiều mô hình kinh tế gồm: Bò đực lai giống; nấm linh chi; hoa lan; mô hình trồng rau sạch tưới bét tiết kiệm nước; gà thả vườn…
([7])Hằng năm đàn heo duy trì hơn 3000 con, đàn gia cầm có trên 22.000 con, đàn bò 500 con đảm bảo KH Nghị quyết.
([8]) Năm 2015: 3,991tỷ đồng đạt 142,7%; Năm 2016: 3,987tỷ đồng đạt 116,25%; Năm 2017: 4,509 tỷ đồng đạt 121,35%; Năm 2018: 5, 489tỷ đồng đạt 110,29%; Năm 2019: 4,667tỷ đồng đạt 100,02%.
([9]) Công tác nợ đọng thuế, đầu nhiệm kỳ 102%/tổng số thu, đến nay giảm còn 20%/tổng số thu. Các khoản thu vận động hàng năm đạt 100%.
([10]) Trong nhiệm kỳ đã chi đầu tư phát triển, xây dựng hạ tầng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi: 553.46.000 đồng.
([11])Đã xử lý 48 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích. Xử lý 38 trường hợp xây dựng trái phép, không phép.
([12]) Trong nhiệm kỳ đã làm được 4.697m. Đến nay nâng tống số tuyến đường GTNT được phủ nhựa, bê tông hóa là 39km/45,3km bằng 85 %; đã mắc được 89 bóng ở 12 tuyến đường, nâng tổng số tuyến đường có điện chiếu sáng là 53 tuyến. Tiến hành sửa chữa phòng học; phòng họp làng, Tổ dân phố; xây dựng mới và sửa chữa nhà làm việc cơ quan. Tổng vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng đô thị trong 05 năm là: 30,844 tỷ đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp: 1,915 tỷ đồng.
([13])Ra quân giải phóng lòng lề đường đạt 95% trên 03 tuyến đường, tháo gỡ 302 mái che, nhà tạm; bục bệ; 704 quảng cáo, rao vặt.
([14]) Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên là 134 người, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.
([15])Tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các bậc học chiếm 74,2 %. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hằng năm đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình THCS đạt 98%.
([16]) Trường THCS Lý Tự Trọng; Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng; Trường Mầm non Bông Sen.
([17]) Trên địa bàn có 01 trường mầm non, 05 nhóm trẻ mầm non và 02 nhóm trẻ gia đình tư thục với 564 cháu trong độ tuổi.
([18]) Tỷ lệ nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên khoảng 30% dân số; có 07 câu lạc bộ.
([19]) Các làng hiện nay có 03 đội cồng chiêng, 02 đội văn nghệ xung kích. Nghề truyền thống được giữ gìn phát huy.
([20]) Hằng năm, tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 140.000 lượt bệnh nhân. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 5,1% năm 2015 xuống còn 4% năm 2020. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng hằng năm đạt trên 95%.
[21] Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được 318.240.000 đồng và chi đúng mục đích.
([22]) Hiện nay hộ nghèo còn 4 hộ với 23 nhân khẩu; hộ cận nghèo 4 hộ với 18 nhân khẩu. (Trong 4 hộ nghèo và hộ cận nghèo đều là người đồng bào dân tộc thiểu số).
([23]) Đến nay, 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà sinh hoạt cộng đồng; trên 90% người đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 65% người đồng bào dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế.
([24])Trên địa bàn có người theo đạo (chiếm 34,5% dân số), sinh hoạt chủ yếu ở 04 tôn giáo chính: Công giáo, Phật giáo, Tin lành Việt Nam (miền Nam) và Cao đài. Có 01 nhà thờ, 01 chùa, 01 điểm sinh hoạt tôn giáo Tin lành và 03 dòng tu.
([25]) Năm 2015 ….....
([26]) Năm 2015 giao quân 26/16 đạt 162%; năm 2016 giao quân 25/24 đạt 104%; năm 2017 giao quân 22/21 đạt 104%; năm 2018 giao quân 18/17 đạt 105%; năm 2019 giao quân 15/14 đạt 107%.
([27]) Vận động tặng thanh niên lên đường nhập ngũ, xuất ngũ với số tiền hơn 108 triệu đồng và hơn 100 công hỗ trợ huấn luyện.
([28])Phạm pháp hình sự xảy ra 44 vụ, đã điều tra xử lý 30 vụ đạt 68%.
([29])Tai nạn giao thông xảy ra 13 vụ, làm chết 09 người, bị thương 12 người, hư hại nhiều tài sản.
([30]) Tổ chức phát động ở các làng, tổ dân phố, trường học 22 đợt với hơn 15.000 lượt người tham gia.
([31])Đã tổ chức 28 đợt tuyên truyền có hơn 10.000 lượt người tham dự.
([32])Tổng số tiếp dân là: 138 lượt (trong đó tiếp định kỳ của Chủ tịch: 33 lượt; tiếp thường xuyên: 105 lượt). Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo: 95 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 92 (hòa giải thành 46 đơn; không thành 37 đơn; 05 đơnkhông đủ điều kiện giải quyết; 04 đơn xin rút).
([33])Truyên truyền ngày Lễ, Tết của Đất nước; Ngày thành lập Đảng và các tổ chức chính trị, xã hội; tuyên truyền Bầu
cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
([34])Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH trung ương Khóa XII; Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các kết luận của Trung ương. Nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy; Thành ủy cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
([35])Đảng ủy xây dựng Chương trình thực hiện thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
([36])Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 29/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi và phát triển toàn diện 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Thắng Lợi giai đoạn 2016 -
2020 và định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 99-NQ/ĐU ngày 12/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn”.
([37])Đảng ủy đã xây dựng 15 báo cáo tổng kết, 10 báo cáo sơ kết các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kết luận của
Trung ương, tỉnh.
([38])Đảng ủy đã ban hành Thông báo số 47-TB/ĐU ngày 06/03/2019, Quy định 03-QĐ/ĐU ngày 19/2/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về việc tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đến nay Đảng ủy tổ chức được 18 buổi tiếp công dân nhưng không có đơn thư, phản ánh, kiến nghị.
([39]) Cử 04 cán bộ theo học đại học, trung cấp chuyên môn; cử 12 cán bộ học lớp trung cấp chính trị, 02 đồng chí học lớp sơ cấp chính trị. Trên 180 lượt cán bộ theo học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác như dân vận, tuyên giáo, phụ nữ, thanh niên, đại biểu HĐND....
([40])Trong năm 2016, Đảng bộ có 10 Chi bộ TSVM, trong đó có 02 Chi bộ TSVM Tiêu biểu; 07 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2017, Đảng bộ có 09 Chi bộ TSVM, trong đó có 02 Chi bộ TSVM Tiêu biểu; 09 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đề nghị đạt Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Năm 2018: Đảng bộ có 03 Chi bộ HTXSNV, có 14 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, do có cấp ủy viên bị thi hành kỷ luật. Năm 2019: Đảng bộ có 02 chi bộ HTSXNV, 11 chi bộ HTTNV, 02 chi bộ HTNV. 02 đảng viên KHTNV; Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
([41])Kiểm tra theo Điều 30: Kiểm tra 08 chi bộ, giám sát 07 chi bộ; kiểm tra theo Điều 32: 07 Chi bộ, giám sát 06 chi bộ.
([42]) Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy ra Quyết định xóa tên 05 trường hợp, kỷ luật 03 trường hợp (02 kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 01 kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo), khai trừ 02 trường hợp.
([43])Tham mưu Đảng ủy ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. UBKT ban hành Quy trình kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy. Thực hiện Quyết định 169-QĐ/UBKTTU ngày 08/11/2018 và thông báo kết luận 111-
KL/UBKTTU ngày 06/12/2018 của UBKT tỉnh ủy. Đảng ủy đã xây dựng 01 kế hoạch và 01 Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm theo kết luận.
([44])Các chi bộ hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ đảm bảo 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát.
([45]) Mô hình xây dựng trục đường nhân dân tự quản; mô hình xây dựng quỹ tương trợ hội viên nghèo, khó khăn của các tổ chức đoàn thể; mô hình tưới nước tiết kiệm….
[46] Quyết định số 553-QĐ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh;  Quyết định số 554-QĐ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
([47]) Xây dựng được 03 trục đường ở tổ 1, 4, 5 với chiều dài 1,752 km hoàn thiện với 05 tiêu chí.
([48])Đảng ủy tổ chức Hội thi kể chuyện về Hồ Chí Minh năm 2016, thành lập đội tham gia Hội thi Thành phố đạt giải
nhất toàn đoàn; năm 2019 tham gia đạt giải Khuyến khích. Năm 2018, 2019 Đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Hồ Chí Minh cho học sinh, thanh thiếu niên trong dịp hè với hơn 400 lượt em tham gia và tham gia thi do Thành đoàn tổ chức đạt giải khuyến khích.
([49])HĐND đã ban hành 03 Nghị quyết giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND đã giám sát 06 Nội dung; hai ban HĐND đã giám sát 16 nội dung.
([50])Có 19 buổi tiếp xúc cử tri HĐND 02, 03 cấp; có hơn 1.520 lượt cử tri tham dự và có tổng số 162 ý kiến (trong đó thuộc thẩm quyền của Phường giải quyết có 73 ý kiến, thuộc cấp Thành phố giải quyết có 72 ý kiến và thuộc cấp Tỉnh giải quyết có 17 ý kiến).
([51])01 đơn tập thể và 01 đơn cá nhân với nội dung kiến nghị về việc giải tỏa lòng, lề đường Lê Duẩn theo chỉ giới 25m là chưa phù hợp với thực tế hiện nay. Sau khi phân tích nội dung đơn, Thường trực HĐND Phường đã chuyển đến UBND phường xem xét, xử lý và trả lời cho công dân theo thẩm quyền.
([52])Năm 2018 có 19 ý kiến; năm 2019 có 16 ý kiến bày tỏ nguyện vọng được chăm sóc và bảo vệ thuộc các lĩnh vực phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích; an toàn giao thông; bạo lực học đường, bạo hành, xâm hại tình dục, dâm
ô; đạo đức; quyền lợi của trẻ em
([53])Đã tổ chức giám sát 11 lượt trên hầu hết các lĩnh vực; tham gia phản biện bằng văn bản hơn 25 lượt. Tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tham gia các cuộc họp tiếp xúc cử tri; hiệp thương giới thiệu người tham gia đại biểu HĐND các cấp, bầu thôn trưởng, tổ trưởng dân phố…
([54]) Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.
([55])Trong nhiệm kỳ bằng các nguồn lực hỗ trợ xây dựng quỹ vì người nghèo được 646,724 triệu đồng. Đã triển khai xây 08 nhà đại đoàn kết trị giá 372 triệu đồng; sửa chữa 7 căn nhà trị giá 47 triệu đồng; hỗ trợ 10 con bò giống trị giá 120 triệu đồng; hổ trợ khác 22 trường hợp trị giá 135,4 triệu đồng.
([56])Mặt trận Tổ quốc: Chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt quy trình hiệp thương giới thiệu đại biểu HĐND các cấp; tổ trưởng tổ dân phố, làng theo quy định. Hằng năm đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội Phụ nữ: xây dựng và triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng 12 mô hình câu lạc bộ. Hằng năm đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội Nông dân: Tham mưu cho Đảng ủy triển khai tốt Nghị quyết 46-NQ/ĐU ngày 29/11/2016 của Đảng ủy; tổ chức tốt các hoạt động chuyển giao khoa học kỷ thuật như tưới nước tiết kiệm, đưa giống mới vào sản xuất; xây dựng các mô hình sản xuất giống lúa mới, tưới nước tiết kiệm. Tổ chức biểu dương hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 1058 lượt hộ. Hằng năm Hội Nông dân đều được đánh giá vững mạnh. Hội Cựu chiến binh: Vận động hội viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương. Hằng năm Hội đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn Thanh niên: Tổ chức các hoạt động tình nguyện với hơn 1000 lượt thanh niên tham gia. Xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện. xây dựng câu lạc bộ thắp sáng niềm tin. Hằng năm đều được đánh giá vững mạnh. Công đoàn: Tổ chức động viên cán bộ, đoàn viên phát huy trách nhiệm, nâng cao đạo đức công vụ tổ chức đạt và vượt các kế hoạch mà Đảng ủy đã đề ra. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ hội viên.