CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
        1- Về kinh tế
        Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở kinh doanh, đầu tư hoạt động kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế kinh doanh đúng định hướng cơ cấu kinh tế đã xác định. Vận động nhân dân đầu tư các ngành nghề, phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các sản phẩm ở địa phương.
        Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Triển khai thực hiện tốt các chương trình khuyến nông của Thành phố, đồng thời có kế hoạch nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.
        Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khoá X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, Huy động nhân dân tích cực đóng góp làm đường giao thông nông thôn và mắc điện chiếu sáng nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Vận động nhân dân thực hiện tốt Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị’’.
         Khai thác tốt các nguồn thu ngân sách theo quy định, ổn định nguồn ngân sách phường. Quản lý chặt chẽ, nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu ở địa phương. Chi phải đúng nguyên tắc, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên để đầu tư cho xây dựng cơ bản.
        2- Văn hóa – xã hội
        Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh, triển khai có hiệu quả các chương trình về giáo dục, chống tái mù chữ, bảo đảm tốt an ninh học đường, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
        Triển khai có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình, triển khai có hiệu quả các chiến dịch chăm sóc sức khỏe, đảm bảo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, sinh con thứ 3 và trẻ em suy dinh dưỡng.
         Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phổ biến kịp thời các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến mọi người dân, bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
       Thực hiện và triển khai đầy đủ các chính sách xã hội đối với các gia đình chính sách. Đồng thời quan tâm đến công tác giảm nghèo.
       3- Quốc phòng – an ninh
       Đẩy mạnh công tác giáo dục Quốc phòng trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lực“Xây dựng và bảo vệ tổ quốc’’. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu“Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng dân quân và dự bị động viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng chính trị, hàng năm tổ chức giao quân, huấn luyện, giáo dục chính trị bảo đảm về quân số, đạt kết quả. Tổ chức Diễn tập vận hành cơ chế đạt kết quả.
        Tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia phòng chống, tố giác tội phạm, đẩy mạnh phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’’ nắm chắc tình hình địa bàn khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tối đa các loại tội phạm trên địa bàn. Tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng công an, bảo vệ dân phố, trật tự đô thị, hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo các đoàn thể, các tổ công tác của phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với làng đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên nắm chắc tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng’’. Thực hiện tốt Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức giáo dục, quản lý, cảm hóa đối tượng Fulrô và những người có liên quan đến hoạt động FULRÔ.
        4- Xây dựng hệ thống chính trị
        4.1- Công tác xây dựng Đảng

        Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng đi vào chiều sâu. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay’’ và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành việc làm thường xuyên. Chú trọng nâng cao hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, đổi mới phương thức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, làm cho Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
       Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo và quản lý cán bộ, thực hiện tốt quy chế quản lý cán bộ. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, đảm bảo các nguyên tắc quy định về chế độ sinh hoạt Đảng, cải tiến nội dung sinh hoạt của từng chi bộ, đồng thời đổi mới nội dung Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng của Đảng ủy và các chi bộ để Nghị quyết mang tính khả thi hơn. Chăm lo đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên theo hướng có chất lượng, đặc biệt tập trung phát triển đảng ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời gắn công tác phát triển Đảng với công tác Quy hoạch tạo nguồn cán bộ.
        Quán triệt và thực hiện tốt quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng theo đúng phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật Đảng. Giải quyết các đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên, đơn khiếu nại về kỷ luật Đảng. Kiện toàn củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ đảm bảo số lượng và chất lượng.
        Thực hiện tốt Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
        4.2- Công tác xây dựng chính quyền
        Quán triệt, phổ biến luật bầu cử Hội đồng nhân dân, đồng thời tổ chức tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
       Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng nhân dân. Tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Nâng cao trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của các bộ phận chuyên môn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa’’, kiên quyết xử lý những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tham ô, lợi dụng chức quyền để hạch sách nhân dân. Giải quyết kịp thời và dứt điểm những đơn thư, khiếu nại. Phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền, tham gia đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch.
        4.3- Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể
       Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đảm bảo nội dung tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hiểu và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đoàn kết, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình’’ của các thế lực thù địch, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, phải hướng đến củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, hăng hái tham gia thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra.
       Mặt trận và các đoàn thể tăng cường bám sát cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh cuộc vận động “vì người nghèo” và phát động phòng trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần xây dựng phường ngày một vững mạnh, toàn diện. Thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; đồng thời thực hiện Đề án 61 về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”.