CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Phù Đổng triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày đăng bài: 13/02/2017
Trong 2 ngày (08 và 09/02/2017), Đảng bộ phường Phù Đổng tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và cán bộ trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, đội ngũ giáo viên là quần chúng đang công tác tại 2 trường trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Xanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đồng chí Đỗ Trung Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả đó là: Nắm vững quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2017.


Đối với phường Phù Đổng trên quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân phường cần đưa vào kế hoạch để tổ chức thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây:

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thu ngân sách, đảm bảo cân đối chi cho hoạt động của phường, quản lý tốt các nguồn thu, tăng cường quản lý chi theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự xã hội trên địa bàn phường. Xây dựng hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đổi mới hoạt động có hiệu quả thật sự đi sâu, đi sát, chủ động ngăn ngừa và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở địa bàn dân cư không để phát sinh thành điểm nóng. Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia các hoạt động kinh tế và xây dựng chính quyền. Đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phong cách lãnh đạo của chính quyền. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, gắn với chế độ trách nhiệm của người đứng đầu. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm để xây dựng các công trình trên địa bàn phường đã có trong kế hoạch góp phần cùng thành phố nâng cấp Pleiku lên đô thị loại I trước năm 2019.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình; tham mưu xử lý tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện dự bị; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, phát huy có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng phường không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Với một số nội dung cơ bản nêu trên mỗi cấp ủy trực thuộc, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc, cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân để góp phần thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả./.
Tin, ảnh: Duy Lâm