CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Phù Đổng tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 “về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”

Ngày đăng bài: 31/05/2017
Ngày 29/5/2017, Đảng bộ phường Phù Đổng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội “về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” (gọi tắt Pháp lệnh số 34/2007).

Qua 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007 trên địa bàn phường Phù Đổng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: Kinh tế phát triển khá, đời sống người dân trên địa bàn ngày một tốt hơn, hộ nghèo giảm, hộ khá, giàu tăng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, tình hình mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân được giải quyết kịp thời, đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, các công trình phúc lợi trên địa bàn ngày càng được đầu tư, thể hiện được nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007 đó là: Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra nhất là trong việc tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020” và Nghị quyết chuyên đề số 38-NQ-ĐU của Đảng ủy phường ngày 31/10/2011 về “tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang đô thị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn phường Phù Đổng”, bằng nhiều nguồn vốn, tích cực vận động nhân dân phát huy nội lực để làm đường giao thông nông thôn với chiều dài 2.543m, tổng kinh phí 971.331.000 đồng trong đó, nhà nước hỗ trợ 480.097.523 đồng, nhân dân đóng góp 491.233.477đồng; xây dựng mới 7 hội trường tổ dân phố với tổng diện tích 639,85m2 và tổng kinh phí là 929.146.800 đồng, trong đó, kinh phí nhà nước hỗ trợ 350.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 579.146.800 đồng; làm sân bê tông tại tổ dân phố 4 với tổng diện tích sử dụng 229m2 với nguồn kinh phí là 38.381.000 đồng phục vụ cho khu vực dân cư có điều kiện tham gia tập thể dục và các môn thể thao khác; Xây dựng nhà làm việc, trực gác cho lực lượng Dân quân và Ban Bảo vệ Dân phố với diện tích sử dụng 172,5m2, dự toán kinh phí là 525.000.000 đồng, thực chi cho công trình là 257.087.800 đồng (trong đó kinh phí vận động 98.400.000 đồng, ngân sách phường 158.687.800 đồng) công trình này phường đã huy động 291 ngày công, tiết kiệm và giảm 50% kinh phí so với dự toán.

 
Trong năm 2016, phường đã tiết kiệm kinh phí để đầu tư xây dựng Hội trường UBND phường với diện tích xây dựng 320m2, kinh phí 935.488.000đồng (thành phố hỗ trợ 500.000.000đồng); Vận động nhân dân mở rộng đúng chỉ giới xây dựng đường Chu Văn An là 12m, đường Bà Triệu và đường Lê Văn Tám là 10m, với tổng chiều dài 1.528,49m, đã vận động 143 hộ hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc đảm bảo chiều rộng chỉ giới xây dựng để thi công công trình; tổng diện tích nhân dân hiến đất để thi công là 1.432,83m2, vận động nhân dân tháo dỡ 1.159,85m dài tường rào và 9m2 nhà ở giao lại mặt bằng để các đơn vị thi công công trình; Vận động nhân dân mở rộng chỉ giới xây dựng đường Phù Đổng 21 mét đã có 79 hộ gia đình tham gia hiến đất tháo dỡ các vật liệu kiến trúc để giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình. Những kết quả trên tuy chưa nhiều so với một số địa phương khác, nhưng nói lên sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy, sự sâu sát và tích cực của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị phường và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đã nhận thức sâu sắc và ý thức được trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, mỗi công dân trong việc tham gia thực hiện Pháp lệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Kẩn - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố biểu dương những kết quả mà phường đã đạt được trong thời gian qua, những kết quả đó nói lên sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy, sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh. Thời gian đến, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở phường một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng, thường xuyên củng cố, kiện toàn và phân công thành viên Ban chỉ đạo hoạt động có hiệu quả; Nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước ở chính quyền cơ sở, phát huy tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác Dân vận chính quyền, phối hợp với thành phố bồi dưỡng để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của phường; Đổi mới, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thể hiện vai trò của người đại diện, phản ánh đúng nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, hợp tình của nhân dân, phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong việc tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34/2007, góp phần ngày càng có hiệu quả đến quyền và lợi ích thiết thực của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn phường Phù Đổng trong thời gian đến ngày càng tốt hơn.


Tại hội nghị, UBND phường đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích qua 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội “về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”./.
 
Tin, ảnh: Duy Lâm