CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Quy hoạch - kế hoạch
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Thực hiện Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ về việc chia tách và thành lập mới phường Phù Đổng. Phường Phù Đổng được chia tách trên cơ sở địa bàn dân cư của 2 phường là Trà Bá và phường Hội Phú. Sau khi chia tách và thành lập mới, phường có diện tích tự nhiên là 424,95 ha, với 15 Tổ dân phố. Năm 2011, thực hiện Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Gia lai về việc điều chỉnh diện tích, dân số và thành lập, đổi tên Tổ dân phố thuộc các phường Phù Đổng, Đống Đa, Trà Bá thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, phường Phù Đổng được chia tách thành 17 Tổ dân phố. Thực hiện Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến nay phường Phù Đổng có 10 Tổ dân phố với 4871 hộ, 17037 khẩu.