CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách phường
Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường khóa IV
Quy hoạch - kế hoạch
Thống kê, báo cáo
Thông tin khen thưởng
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức; thể hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, đổi mới sáng tạo phù hợp với định hướng phát triển thành phố Pleiku là đô thị loại I; Cùng với đó, phường đang trong tiến trình đô thị hóa, dân số cơ học tiếp tục tăng, đòi hỏi phải có phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy mọi nguồn lực, vận dụng các thành tựu tiên tiến của khoa học công nghệ và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp, huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng đường giao thông, công trình phúc lợi phát triển theo quy hoạch; chăm lo an sinh xã hội, phấn đấu không còn hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt công tác chính sách và xây dựng môi trường văn hoá - xã hội văn minh, tiếp tục thực hiện Đề án kết nghĩa; đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Xây dựng phường trung tâm đảm bảo các tiêu chí là phường loại I thuộc đô thị loại I thành phố Pleiku.