CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Chuyển đổi số
Công tác phòng cháy chữa cháy PCCC
phòng chống pháo nổ
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật
I. Cơ cấu tổ chức:
Tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân phường Hội Thương gồm:
* Lãnh đạo UBND phường gồm: Chủ tịch; 02 Phó Chủ tịch.
* Các bộ phận chuyên môn gồm:
+ Bộ phận Quân sự
+ Bộ phận Tài chính – Kế toán
+ Bộ phận Văn hóa – Xã hội
+ Bộ phận Văn phòng – Thống kê;
+ Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch;
+ Bộ phận Địa chính – Xây dựng. 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Đặng Thị Thu Hương Chủ tịch UBND 0935178338  
2 Nguyễn Ngọc Quang PCT. UBND 0903599252 nguyenngocquang1978@gmail.com
3 Lưu Thị kim Chi Phó chủ tịch UBND  0935459539  
3 Trần Thị Ngọc Dung Công chức Tư pháp – Hộ Tịch 0917432700  
4 Phạm Thị Thanh Nga Công chức Tư phap – Hộ Tịch 0985027346  
5 Trần Thị Thanh Trang Công chức Tài chính – Kế toán 0339963930  
6 Lê Thị Bích Công chức Tài chính – Kế toán 0946786430  
7 Trần Tuấn Anh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0905670279  
8 Nguyễn Thị Mỹ Oanh Công chức ĐC - XD 0972578016  
9 Nguyễn Thị Bích Thảo Công chức VH - XH 0969652567 Khanhthy1607@gmail.com
10 Nguyễn Thị Hải Yến Công chức VH - XH 0964371499  
11 Rơ Châm liệu Công chức VP - TK 0374694386  
12 Bùi Thị Châm Công chức VP - TK 0977088280  
 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
1. Chủ tịch UBND PHƯỜNG HỘI THƯƠNG
* Chức danh:  Chủ tịch UBND
* Trách nhiệm, quyền hạn
- Chủ tịch UBND phường là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND phường, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Điều 11 Nghị quyết số: 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường quyết định.
- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong xã.
- Đối với một số vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương và phải xử lý trong thời gian dài thì Chủ tịch UBND phường thành lập các tổ công tác liên ngành để chỉ đạo.
- Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực chỉ đạo và giải quyết công việc của Chủ tịch UBND phường khi Chủ tịch đi vắng.
2. Phó chủ tịch UBND PHƯỜNG HỘI THƯƠNG
* Chức danh:   Phó Chủ tịch UBND
* Trách nhiệm, quyền hạn (theo quy chế)
- Phó Chủ tịch UBND phường được Chủ tịch UBND phường phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo một số công chức chuyên môn, trực thuộc UBND phường.
- Phó Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước UBND, Chủ tịch UBND phường; đồng thời cùng các thành viên khác của UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND phường trước Đảng ủy và UBND thành phố Pleiku.
- Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch UBND phường có nhiệm vụ, quyền hạn:
+ Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo công chức chuyên môn, trực thuộc UBND phường, trong việc tổ chức thực hiện quyết định, chỉ thị, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực được phân công.
+ Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với quyết định, chỉ thị của UBND phường, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể của các cơ quan nhà nước cấp trên và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
+ Trong phạm vi lĩnh vực công việc được giao, Phó Chủ tịch UBND phường được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND phường quyết định giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND phường về các quyết định của mình.
+ Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND phường xem xét, quyết định xử lý kịp thời công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đã phối hợp xử lý nhưng ý kiến chưa thống nhất.
+ Nếu có vấn đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Chủ tịch UBND phường phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa đưa vào quy định, những vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết thì Phó Chủ tịch UBND phường chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND phường quyết định.
3. Chức danh: Văn phòng – Thống kê
Nhiệm vụ:
1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2. Phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
 a) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;
b) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường;
c) Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - phường hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - phường hội trên địa bàn phường; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
d) Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Uỷ ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế "một cửa".
e) Quản lý, sử dụng con dấu và đăng ký mẫu dấu của UBND, HĐND, các ban vận động của phường.
f) Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Uỷ ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế "một cửa".
g) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tài liệu, quản lý các văn bản đi, đến của HĐND, UBND; lập và lưu trữ hồ sơ công việc của cơ quan; hướng dẫn các bộ phận, các cán bộ, công chức chuyên môn lập hồ sơ công việc và nộp lưu trữ theo quy định;
h) Theo dõi, đôn đốc các ngành, các bộ phận, cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND phường giao, kịp thời báo cáo tình hình với Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân biết để chỉ đạo.
i) Thực hiện nhiệm vụ photo, in ấn tài liệu, quản lý văn phòng phẩm theo quy định.
k) Phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân trong tổ chức các kỳ họp, hội nghị; giúp Uỷ ban nhân dân tổ chức tiếp dân, tiếp khách, phục vụ cơ sở vật chất các hội nghị, đảm bảo tốt các hoạt động nội vụ vệ sinh cơ quan.
3. Chức danh: Địa chính - xây dựng và đô thị và môi trường (phụ trách Địa chính - môi trường)
* Nhiệm vụ:
a) Tham mưu, giúp UBND phường trong lĩnh vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
b) Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ (đầu mối công việc) sau:
+ Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học và nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
+ Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn hồ sơ cấp mới quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; triển khai theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định
+ Giúp UBND phường hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan trên đất trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật; đồng thời thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị UBND phường xử lý.
+ Thực hiện việc đăng ký, lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp; lập sổ mục kê toàn bộ đất của phường và quản lý hồ sơ địa chính; theo dõi biến động đất đai và chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt, thống kê, kiểm kê đất đai, bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ (bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND phường các mốc địa giới…); thực hiện quản lý dấu mốc đo đạc và mốc địa giới hành chính trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.
+ Thẩm định hồ sơ, trình UBND phường việc cho thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.
+ Tham gia hòa giải về tranh chấp đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai, để giúp UBND cấp có thẩm quyền giải quyết; tham mưu, tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật về đất đai, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê số liệu về số lượng, chất lượng đất đai theo thời gian và biểu mẫu quy định.
+ Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.
+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc đất; đồng thời tham mưu cho UBND phường dự thảo các văn bản theo yêu cầu trình cấp có thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ tại bộ phậm tiếp nhận và trả kết quả.
+ Tham mưu cho UBND phường chuyên trách về công tác nông nghiệp (theo dõi sản xuất nông nghiêp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương…)
+ Phối hợp với Hội nông dân phường, đề xuất triển khai các chương trình dự án nông nghiệp của địa phương. Quản lý công tác Chăn nuôi- Thú y, công tác khuyến nông trên địa bàn.
+ Đảm bảo toàn bộ công việc liên quan đến môi trường như: Điều tra những khu vực môi trường bị ô nhiễm lập danh sách các nguồn gây ô nhiễm môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tìm cách xử lý, hòa giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên môi trường theo quy định của pháp luật.
+ Phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch huy động các nguồn nhân lực nhằm ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi trường gây ra; tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng của cấp phường;
+ Thực hiện đăng ký và kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao
4. Chức danh: Địa chính - xây dựng (phụ trách xây dựng)
* Nhiệm vụ:
a) Tham mưu, giúp UBND phường trong lĩnh vực: xây dựng, giao thông và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
b) Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sau:
+ Trực tiếp tham gia giúp UBND phường về triển khai và thực hiện Đề án xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về công tác quy hoạch, xây dựng theo quy định của pháp luật;
+ Quản lý công tác xây dựng (các hồ sơ, văn bản về việc cải tạo, xây dựng), giám sát về kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng và nhà ở trên địa bàn;
+ Tham gia hòa giải về tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về xây dựng để giúp UBND cấp có thẩm quyền giải quyết; tham mưu, tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật về xây dựng, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê số liệu về xây dựng theo quy định.
+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực xây dựng; đồng thời tham mưu cho UBND phường dự thảo các văn bản theo yêu cầu trình cấp có thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ tại bộ phậm tiếp nhận và trả kết quả.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao.
5. Chức danh: Tư pháp – Hộ tịch (phụ trách lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch)* Nhiệm vụ:a) Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ (đầu mối công việc) như:+ Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; Đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật.+ Quản lý hộ tịch (quản lý, sử dụng các loại sổ sách hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ tư pháp; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch) theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao;+ Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác hộ tịch với UBND thành phố và phòng tư pháp thành phố.+  Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường ban hành. Theo dõi báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật (phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn quy phạm pháp luật ở phường với phòng tư pháp);+ Phối hợp cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.+ Phụ trách công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân và tham mưu cho lãnh đạo UBND giải quyết theo thẩm quyền; Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.+  Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và cấp trả thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.+ Tham mưu, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính;+ Theo dõi việc thi Hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính;+ Thực hiện nhiệm vụ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.c)  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.
5. Chức danh: Tư pháp – Hộ tịch (phụ trách Tư pháp)
* Nhiệm vụ:
a) Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ (đầu mối công việc) như:
+ Phối hợp với công chức Văn hóa - Phường hội tham mưu cho UBND phường chỉ đạo cộng đồng khu dân cư, xây dựng, thực hiện Quy ước Tổ dân phố;
+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;
+ Quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật;+ Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quyết định việc giáo dục tại phường;
+ Tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn phường trong việc tham gia, đóng góp xây dựng pháp luật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên;
+ Thực hiện các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác tư pháp theo quy định của ngành;
+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện và hướng dẫn các hoạt động đối với tổ hòa giải ở cơ sở (lập danh sách đề nghị bồi dưỡng và cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên Tổ hòa giải trên địa bàn theo sự hướng dẫn của cơ quanTư pháp cấp trên);
+ Phối hợp với Tổ trưởng các Tổ dân phố sơ kết, tổng kết công tác hòa giải, báo cáo với UBND phường và cơ quan chuyên môn cấp trên.+ Thực hiện thống kê công tác tư pháp;
+ Chứng thực (cấp bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, chứng thực các loại văn bản khác) theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định;
+ Thực hiện nhiệm vụ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao.
7. Chức danh: Tài chính – Kế toán (Kế toán chi)
* Nhiệm vụ:
a) Tham mưu, giúp UBND tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
b) Trực tiếp thực hiện (đầu mối công việc) như:
+ Làm công tác xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - phường hội hàng năm, lập dự toán thu, chi ngân sách phường, phân bổ dự toán thu, chi, quyết toán ngân sách;
+ Báo cáo tài chính ngân sách đúng quy định; công khai tài chính, theo dõi quản lý tài sản công, các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định;
+ Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi; thực hiện theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt về giao dịch đối với kho bạc; Ngân hàng nhà nước về xuất nhập quỹ;
+ Thực hiện theo quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên;+ Đăng ký quỹ tiền lương cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách phường hàng năm;
+Làm công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu;
+ Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, công tác quản lý thu chi tài chính, sổ sách chứng từ kế toán tại các Tổ dân phố theo các quy định tài chính hiện hành.+ Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.
8. Chức danh: Tài chính – Kế toán (Kế toán thu)
* Nhiệm vụ:
a) Tham mưu, giúp UBND tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.b) Trực tiếp thực hiện như:
+ Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên;
+ Tham mưu cho UBND phường trong việc khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và Luật xây dựng;
+ Thực hiện công tác kế toán thu ngân sách và kế toán thu, chi các loại quỹ công chuyên dùng gồm: Quỹ chăm sóc Người cao tuổi; Quỹ  Vì người nghèo; Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ phòng, chống thiên tai … theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên, thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
+ Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát công tác quản lý thu và sổ sách chứng từ kế toán tại các tổ dân phố theo quy định hiện hành.c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao.
 
9. Chức danh: Văn hóa – xã hội (Phụ trách mảng Văn hóa TT, TDTT)
 * Nhiệm vụ
a) Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền, lao động thương binh xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật
b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ (đầu mối công việc) sau:+ Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa gắn với triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn phường.+ Làm công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch;+ Báo cáo thông tin về dư luận quần chúng và tình hình môi trường văn hóa ở địa phương lên Chủ tịch UBND phường;
+ Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - văn hóa - phường hội ở địa phương;+ Tổ chức vận động để phường hội hóa các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn phường.
+ Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao; sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hóa phường hội, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao, y tế, giáo dục;
+ Chủ trì, phối hợp với công chức Tư pháp và tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn phường.
+ Lập chương trình, công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, trình UBND phường và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt
10. Chức danh: Văn hóa –xã hội (Phụ trách lĩnh vực LĐ-TBXH)
*Nhiệm vụ:
a) Tham mưu, giúp UBND phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong các lĩnh vực: lao động thương binh xã hội theo quy định của pháp luật.
b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ (đầu mối công việc) sau:
+ Làm công tác lao động thương binh – xã hội;
+ Nắm số lượng và tình hình biến động các đối tượng hưởng chính sách lao động thương binh –xã  hội;
+ Theo dõi việc thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động TBXH;
+Thực hiện chi trả trợ cấp các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công;
+ Thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động thương binh - xã hội; công tác gia đình;
+ Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công;
+ Hướng dẫn hồ sơ người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội;
+ Thực hiện quản lý công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em;
+ Thực hiện thống kê, rà soát, lập danh sách các đối hưởng Bảo hiểm y tế;
+ Tổng hợp thực hiện báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình;
+ Thực hiện nhiệm tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên môn và do Chủ tịch UBND phường giao.
11. Chức danh:  Chỉ huy trưởng Quân sự Nhiệm vụ:
1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp phường trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.