CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
gt.jpg
 
- Đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Hội Phú
- Địa chỉ:  – TP.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: (0269) 3824 416
- Số Fax: (0269) 
- Địa chỉ Email: ubndhp.pleiku@gialai.gov.vn

 
* Giới thiệu chung:
- Vị trí địa lý: phía Đông giáp phường Trà Bá; phía Tây giáp giáp phường Hội Thương, phường IaKring và xã Diên Phú; phía Nam giáp giáp xã Diên Phú; phía Bắc giáp giáp phường Phù Đổng và phường Hội Thương;
- Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên: 457,21 ha; Trong đó:  Diện tích đất sản xuất: 251,87 ha; Diện tích đất ở: 131,7 ha;
- Dân số, dân tộc, tôn giáo: gồm 6 tổ dân phố (tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6) có tổng số hộ: 2.529 với 11.092 nhân khẩu. Dân tộc thiểu số: 31 hộ (Jrai: 0; Banah: 03, dân tộc khác: 28). Có 03 tôn giáo: Đạo phật, Đạo Công giáo và Đạo Cao đài.
Tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn Phường phát triển oån ñònh, möùc thu nhaäp cuûa nhaân daân naêm sau cao hôn naêm tröôùc, hoä ngheøo giaûm ñaùng keå qua töøng naêm. Qua cuộc tổng điều tra và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Trên địa bàn phường hiện có 03 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,11% và 35 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 1,15%. Tình hình an ninh chính trị trật tự ATXH trên địa bàn tiếp tục được duy trì và bảo đảm ổn định. Địa bàn phường Hội Phú gần trung tâm TP Pleiku nên việc phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ - TTCN qua các năm đã được thay đổi, chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển kinh tế có nhiều tiến bộ làm cho Phường ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh hơn.