CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
* Mục tiêu tổng quát:
Phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển của phường đi đôi với bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
* Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:
(1). Thu ngân sách theo phân cấp trên địa bàn tăng bình quân từ 3 – 5%/năm.
(2). Tiếp tục thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa từ 08 đến 10 đường hẻm chính và phụ (2,5 km); duy tu bảo dưỡng từ 06 đến 08 đoạn đường (1,5 km) đã xuống cấp; lắp điện chiếu sáng đường hẻm từ 50 bóng trở lên.
 (3). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm 1,05%.
(4). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 80 %.
(5). Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020) đến năm 2025 giảm dưới 1%; hộ cận nghèo giảm dưới 2%.
(6). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 67%.
(7). Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp và trẻ em trong độ tuổi đến lớp ở bậc học phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở) hằng năm đạt 100%.
  (8). Tỷ lệ Làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 85% trở lên; gia đình đạt danh hiệu văn hóa 90% trở lên.
 (9). Ủy ban nhân dân phường và các trường học đạt công sở văn hóa hằng năm.
(10). Xây dựng LLDQ, giao quân hằng năm đạt 100%; Huấn luyện, Diễn tập đạt Khá trở lên.
(11). Phường đạt chuẩn an ninh trật tự hằng năm.
(12). Tổng số đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ 25 đồng chí.
(13). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.
(14). Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 86% trở lên.
(15). Tỷ lệ chi bộ làng, tổ dân phố có cấp ủy đạt 90% trở lên.
(16). Kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng hằng năm đạt 15% trở lên trên tổng số chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát.
(17). Cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt 90%; cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên đạt 95%.
(18). Trưởng mặt trận và các đoàn thể làng, tổ dân phố là đảng viên đến năm 2025 đạt 60%.
(19). Tỷ lệ Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng làng, Tổ trưởng tổ dân phố đạt 22%.
(20). Phấn đấu xếp loại Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.