You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 


Hội viên nông dân người đồng bào dân tộc thiểu số xã ChưHDrông, thành phố Pleiku tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng bài: 08/10/2015
Nguyễn Quang Hải
                  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Chư HDrông
 
Xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được tăng lên, hạ tầng kinh tế hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp. Xây dựng môi trường sống ở nông thôn ổn định, hòa thuận và dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Ngay từ khi có Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Chư HDrông đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần ý thức tự lực, tự cường, tự vươn lên của mọi người dân trong toàn xã, đặc biệt là sự tham gia tích cực của hội viên nông dân người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 


Xã Chư HDrông nằm cách trung tâm thành phố Pleiku 10 km về phía Đông Nam, có diện tích tự nhiên 1.315,89 ha, gồm 2 thôn và 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Dân số toàn xã có 524 hộ với 2.119 khẩu, trong đó, có 120 hộ với 755 khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số Jrai. Hội Nông dân xã có 04 chi hội với 230 hội viên, trong đó 110 hội viên là người Jrai sinh hoạt tại 02 chi hội làng Chăm Nẻh và làng Ngol Tảh.

Từ năm 2011 đến nay, thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về "Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020", Hội Nông dân xã tích cực vận động hội viên nông dân tham gia và phát huy vai trò người nông dân là chủ thể trong việc xây dựng Nông thôn mới ở địa phương. Hội Nông dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân. Thông qua các cuộc họp, buổi sinh hoạt cán bộ hội đã nêu lên các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới để hội viên nắm rõ và tham gia thực hiện, chú trọng việc tuyên truyền đến hội viên nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài việc tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh, Hội còn định hướng 2 chi hội nông dân làng Chăm Nẻh và làng Ngol Tảh thông qua các buổi họp dân, các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật để, lồng ghép tuyên truyền cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số hiểu về tầm quan trọng của mỗi người trong việc xây dựng Nông thôn mới. 

Các hội viên nông dân làng Ngol Tảh, xã Chư HDrông tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, trong những năm qua, Hội đã vận động hội viên hiến đất, tham gia đóng góp tiền, ngày công để nhựa hóa 3.400 m đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, các gia đình hội viên nông dân của 2 làng cũng đã tích cực tham gia góp tiền, góp công làm được 1.700 m đường nhựa với tổng kinh phí 1.816.047.000 đồng. Không chỉ góp công, góp tiền, hội viên nông dân 2 làng luôn đi đầu trong việc hiến đất, làm đường và góp công xây dựng hội trường, điển hình như: hộ gia đình ông Ksor Blach – làng Ngol Tảh tự nguyện hiến 160 m2 đất thông tuyến đường, 30 hộ dân làng Ngol Tảh và làng Chăm Nẻh tự nguyện di dời hàng rào mở rộng đường giao thông nông thôn.

Hội Nông dân xã đã phát động, tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nông dân người kinh cùng với hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Chú trọng đầu tư mở rộng diện tích trồng tiêu, tái canh cây cà phê, nuôi bò lai sinh sản, đưa giống lúa mới vào sản xuất. Phong trào thực sự đã có sức lan tỏa trong hội viên nông dân, ngày càng có nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần từng bước nâng cao đời sống của nông dân về mọi mặt; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế ở địa phương, làm giảm hộ nghèo, hộ khá giàu tăng lên. Hiện nay, toàn xã có 85/230 gia đình hội viên nông dân được công nhận là sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, có 15 hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo hàng năm giảm dần. Hiện nay, toàn xã chỉ có 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số. Qua phong trào, có một số hộ gia đình hội viên nông dân người đồng bào dân tộc thiểu số điển hình làm kinh tế giỏi như: hộ gia đình ông Rơ Châm Jel – làng Chăm Nẻh với mô hình trồng tiêu và cà phê cho thu nhập 200 triệu đồng/năm; hộ gia đình ông Rơ Châm Blê – làng Chăm Nẻh với mô hình nuôi bò sinh sản cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm... Bên cạnh đó, những hộ nông dân làm kinh tế giỏi, có mô hình phát triển kinh tế tốt còn giúp đỡ những hộ khó khăn về giống, kỹ thuật trong sản xuất; chi hội nông dân ở làng Ngol Tảh và làng Chăm Nẻh còn xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân để giúp những hội viên, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, Hội Nông dân cũng tích cực thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Vì vậy, trong thời gian qua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của làng đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, qua đó cũng đã tuyên truyền, giáo dục cho hội viên về ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm nên 2 làng không có hội viên hay gia đình hội viên nào theo "Tin lành Đê ga", vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan hay tin vào ma lai, thuốc thư...

Việc triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới ở xã Chư HDrông trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Tính đến cuối năm 2014, xã Chư HDrông đạt 17/19 tiêu chí, kết quả này có sự góp phần không nhỏ của Hội Nông dân xã và hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, cũng là thành quả của sự nổ lực của toàn bộ hệ thống chính trị của xã nói chung. Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của nông dân, đặc biệt là hội viên nông dân người đồng bào dân tộc thiểu số của xã vào thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, trong thời gian đến, xã Chư HDrông cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục vận động nông dân tích cực tham gia hiến đất mở đường, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi,...

Thứ hai, phối hợp triển khai, tổ chức tốt các hoạt động khuyến nông, tập huấn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất cho nông dân. Xây dựng các mô hình tiên tiến giúp nông dân học tập và nhân rộng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Thứ ba, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong hội viên nông dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Thứ tư, vận động các hội viên nông dân tích cực xây dựng gia đình văn hoá; thôn, làng văn hoá; tham gia xây dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn hoá nông thôn; thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; giữ gìn vệ sinh cộng đồng, thường xuyên tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh bảo vệ môi trường.
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai