You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku: triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày đăng bài: 23/10/2017
             Dương Thị Thu Phương
                                   UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố
 
Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì phát động là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như cả hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức triển khai thực hiện nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Pleiku.


Trên cơ sở Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Kế hoạch số 89/KH-MTTQ-BTT ngày 24/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và sự lãnh đạo của Thành ủy Pleiku, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 10/5/2017 triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai cuộc vận động gắn với các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động cho 288 cán bộ Mặt trận xã, phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Mặt trận về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nội dung, phương thức tổ chức thực hiện cuộc vận động. Qua đó, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, phát huy tinh thần sáng tạo và tính tự quản tham gia thực hiện các nội dung cuộc vận động một cách thiết thực, hiệu quả ở khu dân cư.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Pleiku tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp số 05/CTPH-MTTQ-TCCTXH ngày 20/4/2017 với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2016-2020, thống nhất phân công từng tổ chức đảm nhiệm phụ trách những nội dung cụ thể gắn với các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động do các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện ở địa bàn dân cư.

Chương trình phối hợp thống nhất nội dung tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động hàng năm đến khu dân cư

Từ thành phố đến xã, phường có kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện Cuộc vận động. Mỗi xã, phường hàng năm có ít nhất 01 nội dung và 01 khu dân cư nổi bật về thực hiện Cuộc vận động.

Thực hiện tốt phương châm “Không để hộ chính sách khó khăn, hộ nghèo nào mà không có tổ chức hỗ trợ”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà không có tổ chức nào phát hiện, giúp đỡ theo hình thức là vận động các nguồn lực để hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua các hình thức vận động ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ an sinh xã hội; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, đỡ đầu gia đình nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững. Trên cơ sở danh sách các hộ nghèo, hàng năm mỗi tổ chức đoàn thể ở khu dân cư đảm nhận giúp đỡ từ 01 đến 03 hộ nghèo và giúp họ thoát nghèo.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Chư Ă.

Thực hiện mỗi tổ chức cơ sở có ít nhất 01 mô hình về thực hiện 05 nội dung của cuộc vận động như vận động nhân dân nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn; liên kết sản xuất, kinh doanh; xây dựng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng hợp tác xã kiểu mới; bảo vệ môi trường, an ninh trật tự,… Phối hợp thực hiện giám sát các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp tổ chức phản biện các dự thảo chương trình, chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã đăng ký nội dung, công trình, mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017

 Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành chức năng, cơ quan, các đơn vị tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng 7.192m đường giao thông nông thôn với kinh phí 5,615 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ 3,931 tỷ đồng, vận động nhân dân đóng góp 1,684 tỷ đồng); xây dựng mô hình khuyến nông cho 32 hộ nghèo sản xuất, chăn nuôi (36 con heo thịt, 20 con bò cái sinh sản) với số tiền 768.236.000 đồng (Nhà nước hỗ trợ 407.560.000 đồng, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ vốn đối ứng 92.000.000 đồng, huy động nhân dân đóng góp 268.676.000 đồng); xây dựng mô hình sản xuất, chăn nuôi, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bằng nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố với số tiền 450 triệu đồng. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng bảo vệ môi trường tại làng Ốp- Hoa Lư, làng Sơr - Biển Hồ, khu vực lâm viên Biển Hồ xanh, sạch, đẹp. Tuyên truyền, vận động nhân dân xã Biển Hồ, phường Thắng Lợi giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Tuyên truyền, vận động nhân dân ra quân phát quang, dọn vệ sinh đường làng, tháo dỡ tường rào lấn chiếm, xây dựng thành phố “đường thông hè thoáng”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố. Triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thành phố.

Để triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các xã, phường phối hợp với ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; về 5 nội dung của Cuộc vận động trong cán bộ Mặt trận từ thành phố đến xã, phường, Ban công tác mặt trận khu dân cư và cán bộ các tổ chức thành viên. Phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, cộng đồng trách nhiệm tham gia có hiệu quả Cuộc vận động ở khu dân cư. Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, các mô hình hay, đồng thời phê phán các biểu hiện tiêu cực để xây dựng cộng đồng dân cư lành mạnh.

 Hai là, tiếp tục củng cố Ban vận động “Ngày vì người nghèo”, tổ chức vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và quản lý sử dụng quỹ hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố và xã, phường để tổ chức tốt việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thôn văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Ba là, thường xuyên đánh giá kết quả các mô hình điểm, tiếp tục khảo sát thực tiễn phối hợp triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” trong hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm góp phần trong công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Nâng cao chất lượng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 hằng năm để khơi dậy tinh thần đoàn kết thân ái ở cộng đồng dân cư.

Bốn là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; đồng thời, tổ chức bình xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia xuất sắc Cuộc vận động đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp và cấp trên khen thưởng theo quy định. Qua đó, nhân rộng các mô hình hay, công trình điển hình và xây dựng mô hình mới có tiêu chí cụ thể để thực hiện hiệu quả tại khu dân cư, xã, phường.
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai