You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thành phố Pleiku: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2017

Ngày đăng bài: 30/01/2018
Phòng Kinh tế thành phố

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Pleiku giai đoạn 2011-2017 đã đạt được những kết quả quan trọng, trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.


Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, kịp thời của UBND tỉnh Gia Lai, Thành ủy Pleiku, UBND thành phố Pleiku đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện kế hoạch Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố Pleiku. Ban Chấp hành Đảng bộ (khóa X) đã ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 15/02/2012 về thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”, nêu rõ quyết tâm của cả hệ thống chính trị và mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn trong thực hiện chương trình.

Nhân dân làng C, xã Gào tích cực đóng góp ngày công làm đường trong xây dựng Nông thôn mới.

Xác định mục tiêu và tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng NTM, thực hiện các Quyết định và sự chỉ đạo của cấp trên, thành phố Pleiku đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, chỉ đạo các xã thành lập Ban quản lý nông thôn mới, Ban phát triển thôn theo đúng quy định; và có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể nên đã tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, giúp cho việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia, hiểu về NTM, thông qua công tác tuyên truyền đa số người dân đều thấy rõ vai trò mình là chủ thể trong công tác xây dựng NTM. Nhờ đó, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn thành phố Pleiku cơ bản đúng theo tiến độ đề ra. Các nội dung của Chương trình được thực hiện kịp thời; quan điểm đầu tư cho Chương trình có nhiều chuyển biến. Việc huy động nguồn vốn đầu tư cho khu vực nông thôn đạt nhiều kết quả và không ngừng tăng hằng năm. Đến nay, tổng nguồn vốn đã đầu tư cho các xã là 1.082.052,5 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách 296.268,1 triệu đồng (vốn đầu tư trực tiếp thực hiện chương trình 42.228,4 triệu đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình khác 254.039,7 triệu đồng), vốn doanh nghiệp đầu tư 125.147,7 triệu đồng, vốn tín dụng 154.041,8 triệu đồng, vốn nhân dân đóng góp 504.178,1 triệu đồng và vốn từ nguồn khác 2.416,8 triệu đồng.

Cùng với việc phát huy hiệu quả các công trình được đầu tư trước đây và các công trình đầu tư cho nông thôn qua hằng năm, từ các nguồn vốn lồng ghép của các chương trình: Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn và kênh mương, vốn ODA, chương trình đường giao thông nông thôn, chương trình xóa đói giảm nghèo, nước sạch nông thôn, vốn vay tín dụng phát triển sản xuất… các địa phương chủ động huy động nguồn lực từ các đơn vị quân đội, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, nguồn vốn từ trong dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” đã làm cho diện mạo khu vực nông thôn có nhiều thay đổi và khởi sắc; kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội như: điện, đường, trường, trạm không ngừng được đầu tư, nâng cấp. Việc tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền bạc, công sức làm đường, điện chiếu sáng của người dân đã hình thành phong trào mạnh mẽ trong từng khu dân cư. Trong 7 năm, từ năm 2011-2017 trên địa bàn thành phố đường trục xã đã được bê tông hóa, nhựa hóa đạt 100% (93,36/93,36 km); số km đường thôn, làng được cứng hóa đạt 89,6% (176,49/196,94 km), đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 70,5% (111,25/157,75 km),...

bai-21-(Copy).jpg
Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Pleiku năm 2017.

Bên cạnh đó, việc chăm lo đời sống tinh thần của người dân được chú trọng, UBND thành phố Pleiku đã chỉ đạo các cấp các ngành đẩy mạnh việc thực hiện và lồng ghép có hiệu quả các Chương trình MTQG vào Chương trình xây dựng NTM, nhất là chương trình xóa đói giảm nghèo, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, nước sạch... để từng bước nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho dân cư khu vực nông thôn, trong đó chú trọng vào người đồng bào dân tộc thiểu số.

Số tiêu chí đạt chuẩn của các xã trên địa bàn thành phố không ngừng tăng qua hàng năm, năm 2011 số tiêu chí đạt: 106/171; năm 2012: 112/171; năm 2013: 130/171; năm 2014: 145/171; năm 2015: 151/171; năm 2016: 158/171; năm 2017 số tiêu chí đạt 171/171, tăng 65 tiêu chí so với năm 2011.

Trong 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xây dựng NTM thì tiêu chí thu nhập của người dân luôn là tiêu chí khó thực hiện. Để hoàn thành tiêu chí này, thành phố Pleiku xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Thành phố đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã nông thôn mới như: hỗ trợ giống heo, bò (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 60%, nhân dân đối ứng 40%); hỗ trợ phân bón, giống cà phê;... Nhờ vậy, trong 7 năm thực hiện NTM thu nhập bình quân đầu người của 9/9 xã đạt chuẩn NTM đạt 32,12 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó tiêu chí hộ nghèo của thành phố đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Kết quả giảm nghèo hằng năm và cả giai đoạn đều đạt và vượt kế hoạch. Số hộ nghèo của 9 xã nông thôn đầu năm 2016 là 888 hộ, đến cuối năm 2016 giảm được 362 hộ, còn 526 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,26%; năm 2017 giảm được 181 hộ, còn 345 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,77%.

 Đến nay, thành phố đã có 6/9 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được UBND tỉnh Gia Lai công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: An Phú, Diên Phú, Biển Hồ, Trà Đa, ChưHDrông và Tân Sơn; 03 xã Chư Ă, xã IaKênh và xã Gào đang đề nghị UBND tỉnh Gia Lai công nhận đạt chuẩn  nông thôn mới năm 2017.

* Qua kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Pleiku, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, đồng thời phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng NTM, để người dân tự giác góp công, góp sức, góp trí tuệ tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ba là, xây dựng kế hoạch lộ trình và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể từng nội dung, từng tiêu chí qua từng giai đoạn để tập trung lãnh đạo với phương châm “dễ làm trước khó làm sau”. Đồng thời, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên, phân cấp, quản lý, cụ thể, rõ ràng, không để tình trạng né tránh nhiệm vụ.

Bốn là, huy động các nguồn lực trong xã hội, nhất là các nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và cộng đồng dân cư trong triển khai thực hiện Chương trình tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước.

Năm là, phát huy tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát kịp thời theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; chấn chỉnh, điều chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, tạo niềm tin cho nhân dân./.
 
 
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai