You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và bài học đối với cách mạng Việt Nam (07/11/1917 - 07/11/2017)

Ngày đăng bài: 23/10/2017
Ngô Thành
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
 
Ngày 25/10/1917 theo lịch Nga (tức ngày 07/11 dương lịch), giai cấp công nhân và nhân dân Nga, dưới sự lãnh đạo của V.L.Lênin và Đảng Bôn-sê-vich đã tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản và địa chủ, thiết lập chính quyền của nhân dân lao động. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra thời kỳ mới của lịch sử loài người - Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, chấm dứt sự thống trị của chế độ tư hữu và nạn bóc lột tư bản chủ nghĩa kéo dài hàng trăm năm ở nước Nga, mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển của thế giới.


Những người Mác xít – Lênin nít trên khắp thế giới đánh giá cao vai trò và ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của Cách mạng Tháng Mười Nga. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu sắc như thế”.

Sau khi cách mạng Nga thành công, nước Nga đương đầu với cuộc chiến tranh can thiệp của 14 nước đế quốc, cấu kết với các lực lượng phản cách mạng trong nước. Cuộc chiến tranh can thiệp của chủ nghĩa đế quốc vào Nga thất bại, nội chiến kết thúc, chính quyền Xô Viết được giữ vững. Ngày 30/12/1922, Đại hội các Xô Viết toàn liên bang lần thứ nhất đã ký kết tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô. Trong 74 năm tồn tại, Liên Xô trở thành cường quốc trên thế giới, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ.

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga chẳng những làm cho giai cấp công nhân Nga, mà cả giai cấp công nhân thế giới, ý thức được sức mạnh to lớn của mình và tạo ra sự chuyển biến về hành động trong cuộc đấu tranh để lật đổ chủ nghĩa tư bản. Xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, chế độ xã hội chủ nghĩa – Đây là một chế độ hoàn toàn mới trong lịch sử nhân loại và Liên Xô đã hoàn thành sứ mệnh vô cùng vĩ đại, đó là:

- Trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện thực, Liên Xô đã đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho người lao động. Vượt qua những khó khăn thách thức nghiệt ngã, từ một nền sản xuất nhỏ, lại phải trải qua một cuộc chiến đấu chống nội loạn và cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, Liên Xô đã thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Chỉ trong một thời gian ngắn (từ năm 1917 đến năm 1945), từ một nước nông nghiệp lạc hậu, đã vươn lên thành một cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

- Những thành tựu kinh tế, chính trị đã giúp nhân dân Liên Xô đánh bại mọi cuộc tấn công của chủ nghĩa đế quốc, cứu loài ngoài khỏi thảm họa phát xít, góp phần ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân, là chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách mạng trên thế giới và sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện trọng đại, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ lịch sử thế giới hiện đại. Với thắng lợi của mình, Cách mạng Tháng Mười đã cung cấp cho phong trào cách mạng thế giới những bài học kinh nghiệm quý giá, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới.

Sự sụp đổ đột ngột của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu năm 1991 đã trở thành sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới thế kỷ XX, từ đó chủ nghĩa xã hội lâm vào thế thoái trào. Sự thật nghiệt ngã đó đã khiến không ít người ngỡ ngàng, dao động, thậm chí mất phương hướng. Các thế lực thù địch tận dụng, khai thác để chống lại chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới.

Vì sao chủ nghĩa xã hội tồn tại hơn 70 năm, với nhiều thành tựu to lớn lại bị sụp đổ? Nguyên nhân chính là do sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu có nhiều sai lầm về vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách không phù hợp với thực tiễn khách quan, với lý tưởng nhân đạo xã hội chủ nghĩa, với cơ chế thị trường... Coi nhẹ công tác xây dựng Đảng và đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội.

Với phương pháp tư duy biện chứng, chủ nghĩa xã hội là xu thế phát triển tất yếu của lịch sử, thì thất bại đó mang tính chất tạm thời, không thể lấy sai lầm đó mà quy về cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin. Cũng không vì thế mà phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười. Càng không thể lấy cớ để nói rằng chủ nghĩa cộng sản đã đi vào sự cáo chung như luận điệu của những kẻ chống lại chủ nghĩa xã hội. Bài học Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị và đang được phát huy trong điều kiện quốc tế hiện nay.

Cách mạng Tháng Mười Nga là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc sau khi đọc bản sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin đã nhận ra chân lý: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, mới giải phóng các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam, kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, mở ra bước ngoặt quyết định cho cách mạng Việt Nam.

Từ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước. Mỗi thành quả của cách mạng Việt Nam, đều có bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự giúp đỡ của Liên Xô. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, tôn vinh, biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, to lớn, toàn diện và hiệu quả của Liên Xô và nước Nga ngày nay.

Những bài học thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp thu và vận dụng sáng tạo suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt đối với công cuộc đổi mới hiện nay.

Thứ nhất, về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đất nước. Năm 1967, kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết và vận dụng kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga. Người khẳng định: “Còn có sự lãnh đạo của một Đảng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Một Đảng biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình, thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...”. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Muốn vậy phải xây dựng Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thực sự là cơ quan đại diện cho nhân dân, thực hiện đúng chức năng được Hiến pháp quy định. Mặt khác, phải xây dựng thiết chế để Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội. Hoạt động của cơ quan nhà nước phải bảo đảm nguyên tắc công khai minh bạch theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, về đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị. Cán bộ giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ chính quyền và xây dựng đất nước, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Xây dựng cán bộ với tinh thần toàn tâm toàn ý, trong sạch vững mạnh, có kiến thức và năng lực, có đạo đức phẩm chất, gắn bó với dân, được dân tin, dân mến.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, giữa lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với mục tiêu tổng quát: đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chính trị xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo tiền đề vững chắc để giai đoạn sau phát triển cao hơn. Đó chính là những giá trị bền vững của chủ nghĩa xã hội, đang thể hiện trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam./. 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai